top of page

O múdrych terapiách

„Hra je prirodzenou činnosťou každého dieťaťa. Preto je vhodná pre prácu s ktorýmkoľvek dieťaťom. Samotná hra nesie v sebe motivačný prvok pre každé dieťa. Preto sme sa ju rozhodli aplikovať aj v našom programe špeciálnych terapií.“
Jedná se o nami vytvorený liečebno pedagogický program, ktorý vznikol pod vedením vyštudovaného psychológa, liečebného a špeciálneho pedagóga. Svojich lektorov si starostlivo školíme a dopĺňame nadobudnuté zručnosti cez ďalšie rôzne vzdelávania, kurzy, či konferencie. 

Naše špeciálne terapie ako liečebno-pedagogický program hľadá cesty, ako sa otvárať novým možnostiam a rozvíjať ich smerom k zdraviu. Hľadá spôsoby, ako možno podporiť pozitívne rezervy osobnosti dieťaťa, podporovať vlastné sily, rozvíjať schopnosti a zručnosti. Je to program s terapeuticko-edukačným využívaním kreatívnych, rozvíjajúcich, sebarealizačných a sebaobslužných činností. Má presnú štruktúru, ciele a priebeh jednotlivých stretnutí.

Na terapiách je dôležitá naladenosť našich lektorov na dieťa. Z našej spolupráce s deťmi v rámci terapií sme dospeli k záverom, že dieťaťu s odlišnosťami je potrebné venovať viac pozornosti a starostlivosti. Rovnako je dôležité týmto deťom upraviť prostredie tak, aby neboli zbytočne rozrušované veľkým množstvom podnetov. Z teoretických aj praktických poznatkov vieme, že pozornosť detí s nerovnomerným vývinom je kolísavá. Preto sa snažíme na terapiách izolovať pozornosť dieťaťa na určitý dôležitý podnet, dosiahneme tak dlhodobejšiu spoluprácu a koncentráciu dieťaťa. Tým dokážeme dieťaťu na terapiách časom ponúkať ďalšie výzvy. Aj preto je stimulácia pravidelná. Iba tak môžeme dospieť k tomu, aby si dieťa dokázalo z terapie preniesť skúsenosti do reálneho života – teda aby sa pozitívne prejavy nadobudnuté v rámci terapie zautomatizovali.CIEĽOVÁ SKUPINA
Našou cieľovou skupinou sú rodičia s deťmi, kde je podozrenie na vývinový problém, či už zistený-diagnostikovaný alebo nezistený-nediagnostikovaný. Väčšina zdravotných odlišností so sebou nesie určité znaky a limity. Terapie sme preto vytvorili pre širšiu paletu odchýlok vo vývine. Nechceme byť zameraní len na jednu „odchýlku-diagnózu“. Radi by sme pomohli a usmernili všetkých, ktorí nás vyhľadajú s vierou, že im vieme pomôcť. Našou vekovou skupinou sú deti v mentálnom veku od 2,5 až 8 rokov. Nevylučujeme, že časom sa toto vekové rozpätie môže zmeniť vďaka ďalšiemu doplnkovému vzdelávaniu a novým zisteniam. Považujeme za dôležité, aby sa s dieťaťom začalo pracovať čím skôr. Tým máme na mysli ešte predtým, než by sa malo podozrenie na určitú diagnózu potvrdiť. Ide o prevenciu a predchádzanie pred ďalšími možnými príznakmi ochorenia. Vďaka intenzívnej spolupráci s rodičmi a inými odborníkmi sa nám darí predchádzať sekundárnym odchýlkam a regresom. V čase, kedy začnú mať lekári, či rodičia podozrenie na určitú odlišnosť, považujeme v našich terapiách a Play Wisely® za najlepší a najvhodnejší čas začať so stimuláciou.
bottom of page