Podmienky programu Dúhová terapia hrou

Sme veľmi radi, že ste sa rozhodli prihlásiť do programu Dúhovej terapie hrou (DTH)!
Pre efektívny štart Vášho dieťatka odporúčame prísť vyskúšať najskôr ukážkovú lekciu, od ktorej sa môže naša spoločná práca lepšie odvíjať. 
Prihlásenie do programu a záväzná rezervácia termínu lekcie
Záujemca sa prihlasuje do programu registráciou v rezervačnom systéme na www.mudrehranie.sk/rozvrh, vyplnením a podpisom prihlášky a zaplatením poplatku za ukážkovú lekciu Dúhovky alebo vybraný balíček lekcií prevodom na bankový účet vedený vo Fio Banka a.s., IBAN: SK09 8330 0000 0025 0085 3252. Do poznámky prosím uveďte celé meno dieťatka + DTH.
Rodič vyplní a prepošle dotazník Dúhovej terapie hrou pred zahájením UKÁŽKOVEJ LEKCIE (najneskôr 4 dni vopred) na email: info@mudrehranie.sk, alebo príslušnej lektorke. Bez vopred zaslaného dotazníka nie je možné pripraviť vhodné aktivity.
Zrušenie ukážkovej lekcie
Zrušenie termínu ukážkovej lekcie je možné najneskôr 12 hodín pred termínom lekcie. Ak je zrušenie skúšobnej lekcie nahlásené po tomto termíne, lekcia prepadá bez nároku na vrátenie poplatku. Ďalšia ukážková lekcia Dúhovky je spoplatnená sumou 25 EUR.
 
Dúhová terapia hrou: Počas Dúhovej terapie prosíme rodičov, aby zostali pozorovateľmi a nevstupovali detičkám do činností, nechali priebeh na ich záujme, samostatnosti a riadili sa pokynmi lektora. Rodič po príchode s dieťatkom zostáva prítomný na terapii, prípadne počká na inštrukcie lektora a po dohode zostáva v priestoroch centra, aby ho lektor v prípade potreby mohol prizvať. Následne prosíme rodičov, aby si detičky vyzdvihli na konci terapie.
Ospravedlňovanie lekcií a náhrady
Účastník programu má nárok na náhradu 2 vopred ospravedlnené vymeškané lekcie/terapie v rámci každého zakúpeného balíčka 10 lekcií Dúhovej terapie. V prípade, ak účastník programu nemôže absolvovať lekciu, je povinný svoju účasť zrušiť najneskôr 12 hodín pred začiatkom lekcie a to v online rozvrhu na www.mudrehranie.sk/rozvrh.

Ak tak účastník neurobí, je lekcia považovaná za uskutočnenú, pričom účastník programu nemá právo na náhradu za včas neospravedlnenú lekciu. Ústne oznámenie neprítomnosti nie je dostatočné! Za riadne ospravedlnenú lekciu získa klient náhradnú lekciu. Termín náhradnej lekcie si klient sám rezervuje v rezervačnom systéme v priebehu platnosti príslušného balíčka lekcií. Rezervovaný termín náhradnej lekcie nie je možné opätovne ospravedlniť.

V prípade neočakávanej situácie je možné terapiu na základe písomnej žiadosti prerušit na minimálne 3 týždne, ak je prevádzkovateľ o takéto prerušenie písomne požiadaný minimálne 7 dní vopred. Platnosť' lekcií DTH je 4 mesiace od dátumu platby.
 
Účastník má nárok na vrátenie poplatku za balíček lekcií alebo jeho pomernej časti v prípade, ak nemohol z preukázateľne závažných dôvodov, alebo zavinením zo strany poskytovateľa, absolvovať zaplatené lekcie, alebo ich časť. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny času a miesta konania lekcie, ako i lektorky. Zmena termínu lekcie či lektorky nieje dôvodom na vrátenie poplatku za lekcie!
Prevádzkovateľ programu si vyhradzuje právo upraviť podmienky programu s ohľadom na maximálnu bezpečnosť klientov, ako napr. povinnosť nosenia rúška na lekciach, dezinfekcia rúk a obmedzenie vstupu osôb, ktoré prišli do kontaktu s COVID-19 pozitívnou osobou, resp. majú príznaky akútneho respiračného ochorenia alebo cestovateľskú anamnézu.
Praktické inštrukcie pre rodičov:
Pre príjemný a bezpečný priebeh lekcií si prosím prečítajte nasledujúce pravidlá. Dodržiavanie pravidiel zaistí bezpečnosť Vášmu dieťaťu aj ostatným deťom.
  • Oblečte deti pohodlne (bodýčko, tričko, kraťasy alebo tepláky). 
  • Prineste dostatočné množstvo tekutín pre dieťa.
  • Prosíme počkajte na vyzvanie lektora k vstupu do miestnosti, kde lekcie/terapie prebiehajú. Lekcia/terapia sa začína v čase uvedenom pri rezervácii, neskorší príchod nemá vplyv na predlžovanie lekcie/terapie.
  • Rodič po príchode s dieťatkom zostáva prítomný na lekcii/terapii. Prípadne počká na inštrukcie od lektora a po dohode zostáva v priestoroch centra, aby ho lektori v prípade potreby mohli prizvať. Následne prosíme rodičov, aby si detičky vyzdvihli na konci lekcie/terapie, čo zabezpečí plynulý priebeh pri striedaní detičiek a vzájomnú ohľaduplnosť.
  • Počas Dúhovej terapie prosíme rodičov, aby zostali pozorovateľmi a nevstupovali detičkám do činností, nechali priebeh na ich záujme, samostatnosti a riadili sa pokynmi lektora.
Ochrana osobných údajov
Svojím podpisom dáva prihlasovateľ súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) v platnom znení poskytnutých Montessori hranie o.z., (IČO: 42448794) dobrovoľne pre účasť na poskytovaných aktivitách, a to nasledovných osobných údajov: meno a priezvisko rodičov, adresa bydliska rodičov, telefonný a emailový kontakt rodičov, meno a priezvisko dieťaťa, pohlavie dieťaťa a dátum narodenia dieťaťa za účelom vedenia databázy účastníkov programu prevádzkovateľom.
Súhlas je možné kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu doručeného prevádzkovateľovi odvolať, odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia písomného odvolania súhlasu prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje účastníkov počas trvania programu a 2 roky od ukončenia programu, resp. až kým účastník neodvolá svoj súhlas podľa predchádzajúcej vety, podľa toho, čo nastane skôr. Prevádzkovateľ má právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu alebo blokovanie osobných údajov a ďalšie uvedené v § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.