Podmienky programu Dúhová terapia hrou

Sme veľmi radi, že ste sa rozhodli prihlásiť do programu Dúhovej terapie hrou (DTH)!
Pre efektívny štart Vášho dieťatka odporúčame prísť vyskúšať najskôr ukážkovú lekciu Play Wisely ZADARMO, od ktorej sa môže naša spoločná práca lepšie odvíjať. 
Ukážková lekcia Dúhovej terapie hrou
Pre záväznú rezerváciu termínu je potrebné uhradiť poplatok za ukážkovú lekciu Dúhovky na účet č. 2500853252/8330, IBAN: SK09 8330 0000 0025 0085 3252, do poznámky prosím uveďte celé meno dieťatka + DTH.
Rodič vyplní a prepošle dotazník Dúhovej terapie hrou pred zahájením UKÁŽKOVEJ LEKCIE/TERAPIE (najneskôr 4dni vopred) na email: info@mudrehranie.sk, alebo príslušnej lektorke. Bez vopred zaslaného dotazníka nie je možné pripraviť vhodné aktivity.
Zrušenie ukážkovej lekcie
Zrušenie termínu ukážkovej lekcie je možné najneskôr do 22:00 večer pred dňom konania lekcie. Ak je zrušenie skúšobnej lekcie nahlásené po tomto termíne, lekcia prepadá bez nároku na vrátenie poplatku. Ďalšia ukážková lekcia Dúhovky je spoplatnená sumou 20 EUR.
Prihlásenie do programu a záväzná rezervácia termínu lekcie
Záujemca sa prihlasuje do programu vyplnením a podpisom prihlášky a zaplatením poplatku za vybraný balíček lekciíprevodom na bankový účet vedený vo Fio Banka a.s., IBAN: SK09 8330 0000 0025 0085 3252. Do poznámky k platbe prosím uveďte celé meno dieťaťa a skratku DTH. Záväzná rezervácia termínu lekcie je možná po zaslání potvrdenia o úhrade poplatku za lekcie či ukážkovú lekciu a je potvrdena písomne emailom. Platba poplatku v hotovosti alebo za vybrané lekcie je možná iba vynimočne po predchádzajúcej dohode s lektorkou Mgr. Klárou Kulichovou.
Povinnosti rodiča
Rodič vyplní a prepošle dotaznik Duhovej terapie hrou pred zahájenim terapie (najneskôr 4 dni vopred) na email: info@mudrehranie.sk
Dúhová terapia hrou: Počas Dúhovej terapie prosíme rodičov, aby zostali pozorovateľmi a nevstupovali detičkám do činností, nechali priebeh na ich záujme, samostatnosti a riadili sa pokynmi lektora. Rodič po príchode s dieťatkom zostáva prítomný na terapii, prípadne počká na inštrukcie lektora a po dohode zostáva v priestoroch centra, aby ho lektor v nutnom prípade mohol prizvať. Následne prosíme rodičov, aby si detičky vyzdvihli na konci terapie.
Lekcie Play Wisely: Počas lekcií Play Wisely za dieťa a jeho bezpečnosť zodpovedá rodič. Dieťa môže lekcie navštevovať len v jeho doprovode, alebo v doprovode dospelej osoby rodičom poverenej, ktorú je rodič povinný vopred dôkladne oboznámiť s obsahom tiechto podmienok. Retiazky, náramky a iné ozdoby sú na lekcii u detí zakázané. Takisto je zakázané na lekcii konzumovať jedlo a žuť žuvačky. Prevádzkovateľ programu nenesie zodpovednosť za prípadné zdravotné problémy účastníka. Pokiaľ má dieťa účastníka programu akékoľvek zdravotné ťažkosti, je účastník povinný sa o vhodnosti programu poradiť s lekárom.
Ospravedlňovanie lekcií a náhrady
Lekcia Play Wisely trvá 30 minút a Dúhová terapia trvá 45 minút. Účastník programu má nárok na náhradu 2 vopred ospravedlnené vymeškané lekcie/terapie v rámci každého zakúpeného balíčka Dúhovej terapie. V prípade, ak účastník programu nemôže absolvovať lekciu/terapiu, je povinný svoju neúčasť písomne oznámiť najneskôr do 8:00 dňa, kedy sa má lekcia konať a to emailom na info@mudrehranie.sk, email lektora alebo sms správou na mobilné číslo: 907 18 17 88, či mobilné číslo lektora. Ak tak neurobí, je lekcia/terapia považovaná za uskutočnenú, pričom účastník programu nemá právo na náhradu za neospravedlnenú lekciu/terapiu. Iba ústne oznámenie o neprítomnosti nie je dostatočné!
V prípade neočakávanej situácie je možné terapiu na základe písomného odôvodnenia prerušit na minimálne 3 týždne, ak je prevádzkovateľ o takéto prerušenie písomne požiadaný minimálne 7 dní vopred. Platnosť' lekcií Play Wisely je 6 mesiacov a terapií DTH je 4 mesiace od dátumu platby.
 
Účastník má nárok na vrátenie poplatku za balíček lekcií alebo jeho pomernej časti v prípade, ak nemohol z preukázateľne závažných dôvodov, alebo zavinením zo strany poskytovateľa, absolvovať zaplatené lekcie, alebo ich časť. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny času a miesta konania lekcie, ako i lektorky Play Wisely. Zmena termínu lekcie či lektorky nieje dôvodom na vrátenie poplatku za lekcie!
Praktické inštrukcie pre rodičov:
Pre príjemný a bezpečný priebeh lekcií/terapii si prosím prečítajte nasledujúce pravidlá. Dodržiavanie pravidiel zaistí bezpečnosť Vášmu dieťaťu aj ostatným deťom.
  • Oblečte deti pohodlne (bodýčko, tričko, kraťasy alebo tepláky). Ak je to možné, nechajte deti naboso, alebo v protišmýkavých ponožkách - pre lepšie vnímanie povrchov pri lezení a pre lepšie hľadanie rovnováhy.
  • Prineste dostatočné množstvo tekutín pre dieťa.
  • Prosíme počkajte na vyzvanie lektora k vstupu do miestnosti, kde lekcie/terapie prebiehajú. Lekcia/terapia sa začína v čase uvedenom pri rezervácii, neskorší príchod nemá vplyv na predlžovanie lekcie/terapie.
  • Rodič po príchode s dieťatkom zostáva prítomný na lekcii/terapii. Prípadne počká na inštrukcie od lektora a po dohode zostáva v priestoroch centra, aby ho lektori v nutnom prípade mohli prizvať. Následne prosíme rodičov, aby si detičky vyzdvihli v príslušnom končiacom čase lekcie/terapie, čo zabezpečí plynulý priebeh pri striedaní detičiek a vzájomnú ohľaduplnosť.
  • Počas Dúhovej terapie prosíme rodičov, aby zostali pozorovateľmi a nevstupovali detičkám do činností, nechali priebeh na ich záujme, samostatnosti a riadili sa pokynmi lektora.
  • Cvičebné náradie je prispôsobené deťom, neznesie zaťaženie dospelými! Prosíme nevstupujte na cvičebné dielce!
Ochrana osobných údajov
Svojím podpisom dáva prihlasovateľ súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) v platnom znení poskytnutých Montessori hranie o.z., (IČO: 42448794) dobrovoľne pre účasť na poskytovaných aktivitách, a to nasledovných osobných údajov: meno a priezvisko rodičov, adresa bydliska rodičov, telefonný a emailový kontakt rodičov, meno a priezvisko dieťaťa, pohlavie dieťaťa a dátum narodenia dieťaťa za účelom vedenia databázy účastníkov programu prevádzkovateľom.
Súhlas je možné kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu doručeného prevádzkovateľovi odvolať, odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia písomného odvolania súhlasu prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje účastníkov počas trvania programu a 2 roky od ukončenia programu, resp. až kým účastník neodvolá svoj súhlas podľa predchádzajúcej vety, podľa toho, čo nastane skôr. Prevádzkovateľ má právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu alebo blokovanie osobných údajov a ďalšie uvedené v § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.