Dúhová terapia hrou

Dúhová terapia hrou© je autorský projekt nášho tímu. Ide o liečebno pedagogický program určený pre deti s nerovnomerným vývinom, ktorých mentálny vek je od 2,5 – 8 rokov. Zameriava sa na cieľovú skupinu detí, u ktorých sa prejavujú, či už odborníkom zistené, alebo nezistené vývinové odlišnosti v správaní, v mentálnom a rečovom prejave, v pohybovom aparáte, ale taktiež pri poruchách pozornosti, učenia či prejavoch autizmu. Teda nezameriava sa iba na jednu odlišnosť. Tento program má presnú štruktúru, ciele a priebeh jednotlivých stretnutí.

Odporúčame navštevovať 1-2x za týždeň (prípadne podľa dohody). Ponúka sa samostatne alebo v kombinácií s programom Play Wisely®.

 

Dúhová terapia hrou zahŕňa:

 • program Play Wisely®,

 • Montessori pedagogiku,

 • kombináciu muzikoterapie, arteterapie, pohybove a činnostnej terapie.

 

Hlavné ciele programu:

 • podpora a stimulácia vo všetkých vývinových oblastiach,

 • podpora samostatnosti a dôvery vo vlastné schopnosti,

 • včasná intervencia,

 • inklúzia.

Grant na podporu Dúhovej terapie hrou

Projekt na podporu Dúhovej terapie hrou pre deti s nerovnomerným vývinom uspel vo 4. kole schvalovania dotacií z Grantového programu hlavného mesta SR Bratislava pre volný čas, šport a sociálne a aktivity. Ďakujeme!!!

„ Ak zaobchádzaš s ľudskou bytosťou tak, ako keby bola tým, čím má a môže byť. Stane sa tým, čím má a môže byť.“ (Goethe)

Dúhová terapia hrou© a Play Wisely®

Program Dúhová terapia hrou© kombinuje nami overený prístup Play Wisely®. Play Wisely® je intenzívny program trénovania mozgu dieťaťa, ktorý podporuje základné učebné, jazykové a pohybové schopnosti, a to prostredníctvom kognitívnych kariet, jemnej a hrubej motoriky a najmä samotnej HRY, ktorá je pre deti najprirodzenejšia. Okrem Play Wisely® ponúka „Dúhovka“© pestrú paletu ďalších expresívnych terapií, ktorými sú: muzikoterapia, arteterapia, psychomotorická terapia, činnostná terapia a podobne. Všetko sa deje na podklade Montessori princípov a pod vedením vyškolených lektorov.

V rámci Montessori terapie sme sa inšpirovali svetovo uznávanou terapeutkou a pedagogičkou Lore Anderlik, ktorá od roku 1986 pracuje vo svojej súkromnej praxi s deťmi s rôznymi odlišnosťami v Mníchove. Lore Anderlik je autorkou mnohých publikácií o Montessori terapií.

Od septembra 2017 sa konajú lekcie Dúhovej terapie© v nových priestoroch rodinného centra Kramárik, Ambrova 9, Bratislava - Kramáre.

Ukážková lekcia ................. 25 EUR

 

Kontakt a rezervácie:

Rodinné centrum Kramárik

Ambrova 9, Bratislava - Kramáre

Email: info@mudrehranie.sk,

Tel.: 0904 400 935

Kombinácie lekcií

 • Balíček Dúhovej terapie hrou - 5 terapií, odporúčame 1x týždenne*

Cena 99 EUR

* odporúčame detičkám, ktoré absolvovali min. 1 balíček lekcií Play Wisely

 

 • Balíček Dúhovej terapie hrou - 10 terapií, odporúčame 1x týždenne*

Cena 188 EUR

 

 • Balíček Play Wisely pre detičky s nerovnomerným vývinom - 10+2 lekcie zadarmo, odporúčame 2x týždenne

Balíček 10+2 Individuálne lekcie ........................................................................... 169 EUR

 • Balíček Dúhovej terapie hrou + Play Wisely - 6 terapií + 6 lekcií, 2x týždenne

6 lekcií Play Wisely + 6 terapií Dúhovej terapie hrou 

Cena 1. balíčku 199 EUR, každý ďalší balíček je za cenu 180 EUR

 • Odborná konzultácia (50 minút) ............................................................... 20 EUR

 • Odborná konzultácia (30 minút) ............................................................... 10 EUR

 

Po dohode s lektorom, je možné nastaviť balíček lekcií / terapií podľa individuálnych potrieb dieťatka

Naša filozofia

Dúhová terapia hrou© je založená predovšetkým na jedinečnosti každého dieťaťa a láskavom prístupe k nemu. Každé dieťa vnímame ako výnimočnú osobnosť s individuálnym prístupom, vždy s úctou a bez predsudkov, pričom rešpektujeme jeho
aktuálne prežívanie. Pravidelnými návštevami deti dosiahnu lepšiu psychickú rovnováhu a zlepšenie ich schopností. Cieľom je, aby sa nadobudnuté zručnosti v rámci Dúhovky© začali prejavovať v reálnom živote.

Je intenzívny program trénovania mozgu dieťatka, ktorý podporuje základné učebné, jazykové a pohybové schopnosti. Pomáha detičkám zatrieďovať jednotlivé atribúty a podnety prostredníctvom kognitívnych kariet, jemnej a hrubej motoriky a najmä samotnej HRY, ktorá je pre ne najprirodzenejšia. Detičkám toto triedenie pomáha vnášať do života zmysel a poriadok, aby veciam naokolo rozumeli a boli vyrovnané a sebavedomejšie-istejšie v samých seba, vo svoje telo a mozog!

Muzikoterapia

Vyznačuje sa využitím hudobných prvkov a následne prežitia dieťatka. Hudba má v sebe rytmus a melódiu, ktoré pomáhajú detičkám udávať pravidelnosť, a tým prinášať do ich života harmóniu. Cieleným pôsobením hudby na dieťatko ovplyvňujeme nie len psychickú, ale aj kognitívnu a motorickú zložku vývinu, pričom môže prebiehať pasívnou alebo aktívnou formou.

Činnostná terapia

Často sa uvádza aj pod pojemom ergoterapia. Táto terapia využíva činnosť ako nástroj podpory vývinu. S cieľom vytvorenia nových zručností, podpory pozitívnych rezerv prostredníctvom riadenej zmysluplnej činnosti.

Montessori princípy

Sú postavené na podklade pedagogiky Marie Montessori, kde sa nahliada na senzitívne-citlivé obdobia vývinu, v ktorých sa dieťatko 
aktuálne nachádza. Prináša slobodu v hraniciach, pričom program strieda slobodnú voľnú hru so zámernou riadenou činnosťou. Aktivity prebiehajú vo vopred pripravenom prostredí, prispôsobenom potrebám detičiek. Ide o celostné prežitie dieťatka v súlade s jeho senzitívnymi obdobiami a vedením k samostatnosti, a to vďaka hlavného princípu „Pomôž mi, aby som to urobil sám.“ Na stretnutiach pracujeme v oblastiach: praktického života, zmyslovej výchovy, jazyka aj matematiky.

Psychomotorická terapia

Play Wisely

Play Wisely

Play Wisely

Využíva zážitok z pohybu, pričom ide o prelínanie sa a nadväznosť psychiky a motoriky, psychických zážitkov, a pohybového vyjadrenia. Tým, že tieto dve zložky spolu súvisia, môžeme pôsobením psychomotoriky ovplyvňovať prežívanie, správanie, či konanie 
dieťatka. Pohybom zasahujeme psychickú zložku; čo dieťatko cíti, zažíva, aký má pocit, ako vníma seba, či druhých, a ako preciťuje priestor, v ktorom sa pohybuje.

Arteterapia

Táto expresívna terapia využíva prvky a výtvarné techniky ya účelom nielen vnútorneho prežitku dieťaťa ale aj podporz v oblasti grafomotoriky. Zároveň rozvíja dieťa v jeho kreatívnej tvorbe podľa aktuálneho záujmu.

Referencie našich rodičov

Monika, mamička Maria (56 mesiacov)
v programe od 44 mesiacov
 
"Syn Mário, diagnóza narušený vývoj reči a porozumenia. Hodiny Play Wisely Majkovi veľmi pomohli pri rozvíjaní jazyka. Systém striedania učenia s kartami a následne hry na jemnú motoriku a potom pred koncom herňa mu pomohli s odbúraním frustrácie a motivovali ho k ďalšej činnosti. Vďaka PW som zistila, že jeho motivátorom je pohyb. Hovorenie bolo zrazu jednoduchšie, viditeľne sa posunul dopredu.
 
Na hodinách PW začal Majko práve vďaka citlivému a vnímavému postoju lektorky Moniky spolupracovať a rozvíjal sa nám priamo pred očami. Neodsudzujúci a otvorený prístup lektorky Moniky bol rozhodujúci pre Mária a pre celú našu rodinu. Práve na hodinách PW začal rozlišovať farby, priraďovať rovnaké alebo súvisiace veci k sebe, zopakoval abecedu. Pre bežné deti nič mimoriadne pre nás veľmi dôležité znamenia, že sa Majko posúva vpred."
Elena, mamička Dávidka (48 mesiacov)
v programe od 23 mesiacov
 
"Na Play Wisely (PW) sme začali chodiť pred Dávidkovými druhými narodeninami. Túto aktivitu nám odporúčali
naši známi, ako aj neurologička. V tom čase synček vôbec nerozprával, s jemnou motorikou to bola malá
katastrofa. Do "úloh" sa mu nechcelo, alebo naopak, chcel robiť všetko naraz. Chvíľu sme pre neho hľadali vhodnú lektorku, momentálne sme už druhý rok u Veve. Za ten čas Dávidko urobil veľké pokroky. Začal rozprávať (niektoré slová povedal prvý raz práve na Play Wisely), objavil v sebe lásku ku písmenkám, číslam, farbám a postupne sa zlepšuje aj v jemnej motorike a logickom myslení.
 
Od Dávidových troch rokov sme začali chodiť aj na Dúhovú terapiu. Začiatok bol, tak ako aj pri PW, zložitý. S každou aktivitou hneď hotový, čo bolo pre neho len trochu náročné, nechcel robiť vôbec. Skrátka, naše prvé lekcie asi boli pre Veve ťažkou skúškou trpezlivosti:-) Ale nevzdala to a my sme jej vďační, pretože aj vďaka nej Dávidko stále napreduje. Neraz vidíme, že čo pre neho bolo ešte pred týždňom výzvou, zrazu zvláda bez väčších problémov. Dúhová terapia mu veľmi prospela v schopnosti udržať pozornosť - dokonca sa občas stane, že aktivitu chce po jej dokončení robiť ešte raz. To sme si kedysi vôbec nevedeli predstaviť.

Je pre nás tiež veľmi dôležité, že sa na lekcie sa vyslovene teší. Ani sa mu nečudujem, pretože Veve oplýva výnimočným talentom vychádzať s malými deťmi. Vie ich výborne motivovať, je milá, ale zároveň nestrpí anarchiu a dá dieťaťu hranice. Okrem skvelej lektorky je pre nás výhodou aj iné prostredie - na rovnaké úlohy sa tu určite sústredí lepšie, ako doma, aj keď teraz sa to (zrejme zásluhou dúhovky) zlepšuje. No a samozrejme tiež veľa rôznych pripravených aktivít zameraných na rôzne oblasti vývoja, ako aj množstvo edukačných pomôcok, z ktorých všetky nemá doma asi žiadna mamina.
 
Vlastne by sme sa chceli takto nepriamo poďakovať aj Klárke Kulichovej, že sa dala na túto dráhu a priniesla Play Wisely na Slovensko. Myslíme si, že tak pomohla mnohým deťom - a špeciálne tým, ktoré nemajú celkom "tabuľkový" vývin :-)"
Monika, mamička Maxima (5 rokov)
S Maximom navštevujeme tento úžasný program dva roky. Za tento čas sme dosiahli veľké posuny čo sa týka hlavne
sústredenosti, jemnej a hrubej motoriky. Toto všetko a mnoho viacej dosiahol náš syn vďaka láskavej, trpezlivej a odbornej práci našich lektoriek. Ďakujeme Veronika a Hanka!
Petra, mamička Dávidka (5 rokov)
S mojím synom Dávidkom sme začali navštevovať Montessori centrum na Hummelovej, keď mal približne 3 roky. Najprv to boli lekcie Play Wisely, ktoré boli pekne štruktúrované a veľmi náučné. Skutočne efektívnou cestou pre nás, vzhľadom na Dávidkove špeciálne potreby, sa ukázala Dúhová terapia hrou s Veronikou.
U Dávidka sme riešili prejavy pervazívnej vývinovej poruchy a silne narušené porozumenie. Každá lekcia bola vopred premyslená a pekne naplánovaná, no Veronika zároveň nemala problém aktivity v priebehu lekcie prestriedať, ak videla,
že pre Dávidka nie sú až natoľko motivujúce. Zároveň prejavovala vždy veľkú trpezlivosť a určite patrí medzi odborníkov, ktorý svoju pracú robia s nadšením a odovzdaním, aj keď je to veľakrát veľmi náročné. Aj vďaka Veronike sa Dávidko veľmi pekne vo svojom vývine posúva a je úplne iným chlapčekom, ako v časoch, keď na terapiu chodiť začal.
Žiaľ, na Slovensku je stále veľmi málo možností terapií pre detí so špeciálnymi potrebami - Dúhová terapia hrou určite patrí medzi tých málo terapií, ktoré sú dostupné, a zároveň profesionálne a ľudsky vedené - s láskou k deťom.
Alexandra, mamička Emky (7 rokov)
 
Po odporúčaní pani psychologičky som kontaktovala centrum Montessori hranie na Hummelovej ulici. Prvé moje obrovské
pozitívne prekvapenie bolo to, že neriešili koľko má dcéra rokov, ale to aký máme problém, a či nám vedia pomôcť. Po ukážkovej lekci Play Wisely lektorka Majka zhodnotila, že pre dcéru bude vhodnejšia Dúhová terapia hrou. Hneď nás predstavila lektorke Veronike a dohodli sme termín na ukážkovú hodinu.  K Veronike chodíme už 6-ty mesiac.
 
Hodiny s touto úžasnou lektorkou sú pre moju dcéru zábavne a zároveň poučné. Sú plné úžasných nápadov a kreatívnych pomôcok. Emka sa na hodiny s Veronikou vždy teší a keby sa dalo, tak by do centra Montessori chodila každý deň. Veronika je nesmierne trpezlivá a láskavá, úžasne pracuje s deťmi.  Na každej hodine trénujú mozog, pohybové schopnosti aj grafomotoriku. Pracujú s tým, akú činnosť si Emka vyberie ale pod nenápadným profesionálnym Veronikiným vedením. Mne sa veľmi páči s akou fantáziou ma Veronika pripravene pomôcky pre deti. Jednoduché a zároveň maximálne účelové. Je
fantastické, ako sa Emka „hrá„ a pri tom vidím aké pokroky z hodiny na hodinu robí. Pri rôznych činnostiach je trpezlivejšia a zručnejšia. A ak jej vypadne pozornosť, Veronika vždy nájde spôsob, ako ju vtiahnuť späť do aktivity.
 
Dúfam, že sa nám podarí ešte nejaký čas na Dúhovú terapiu chodiť, aby sa Emka s Veronikou čo najviac naučila – hrala :-)
Alžbeta, mamička Paťka (42 mesiacov)
v programe od 36 mesiacov
 
O kurze Play Wisely som sa dozvedela úplne náhodou od jednej mamičky. Play Wisely sme začali navštevovať keď mal Paťko 3 roky. Hneď po prvej ukážkovej hodine som vedela, že pre syna to bude to, čo hľadáme. Predtým ako sme začali navštevovať kurz, Paťko moc nerozprával, vadil mu hluk, automaticky cúval od davu deti. Mali sme menší problém s jemnou a hrubou motorikou. Nevedel sa dlhšie sústrediť na jednu vec.
 
Kurz Play Wisely a lektorka Veronika V. dokázala so synom nemožné. Paťko dokázal vydržať počas celej lekcie, sústrediť sa 
a pekne spolupracovať. Paťkovi sa počas navštevovanie kurzu zlepšila pozornosť, jemná aj hrubá motorika. Začal pekne rozprávať, nevadí mu výskot ani dav detí, práve naopak - teší sa z nich.
Neskôr sme začali navštevovať aj kurz Dúhovej terapie hrou, s lektorkou Veronikou V a Monikou. Sú to veľmi milé dievčatá, ktoré to proste vedia s deťmi, majú neuveriteľnú trpezlivosť a vidno, že to čo robia pre deti, ich baví, proste je to v nich a dokážu s deťmi nemožne - klobúk dole. Paťko dokázal vydržať 45min a pekne spolupracovať. Tešil sa a vždy chcel po lekcii ešte ostať, tak sa mu páčilo. Z našej strany max. spokojnosť. Ďakujeme veľmi pekne za všetko.