Mgr. Veronika Vikrutová patrí medzi spoluautorov a lektorov Dúhovej terapie hrou©. Na
Univerzite Komenského v Bratislave vyštudovala magisterský stupeň odboru liečebná pedagogika.
Niekoľko rokov pred nástupom na vysokú školu pracovala s deťmi rôzneho veku. Tu zistila, že ju práca s deťmi veľmi napĺňa a učí ju hľadať nové spôsoby pre vzájomné porozumenie a spoluprácu. Počas štúdia liečebnej pedagogiky začala pracovať s deťmi s rôznymi druhmi fyzického a mentálneho znevýhodnenia, najmä s deťmi s PAS a to v sociálnych a školských zariadeniach v Bratislave. Absolvovala v rámci štúdia niekoľko semestrov z expresívnych terapií: arteterapia, ergoterapia, dramatoterapia, muzikoterapia či terapia hrou. Získala štátnicu z muzikoterapie a terapiehrou, kde ju prvýkrát nadchla filozofia a myšlienky Márie Montessori.

Od roku 2015 je certifikovanou lektorkou programu Play Wisely®, kde na lekciách pracuje nielen s bežnými deťmi, ale aj s deťmi s nerovnomerným vývinom. Veronika je tiež súčasťou školiaceho tímu Play Wisely® Bratislava pre ďalších lektorov tohto programu. Play Wisely® podobne ako princíp Márie Montessori, vkladá deťom do ich získaného množstva informácii určitý systém a poriadok. Toto prepojenie Veronika vníma ako hravý a zábavný spôsob, ktorým sa deti učia pomaly napredovať a stávajú sa z nich zdravo sebavedomé bytosti.
V rovnakom roku absolvovala Základný modul Babyfit v rámci vzdelávania BabySoma®.

V roku 2016 ukončila v Prahe jeden a polročný akreditovaný kurz Montessori pedagogiky pre deti 3-6 rokov. Počas tohto kurzu získala veľké množstvo inšpirácií, ktoré sa snaží dodnes vnášať do každej lekcie Dúhovky©. Najväčšie nadšenie v rámci Montessori filozofie Veronika zažila na viacdňovom seminári s Lorou Anderlik, ktorá ju natoľko inšpirovala, že mohla samotná Dúhová terapia hrou© vzniknúť (2016) ako autorský a samostatne fungujúci program pre deti s nerovnomerným vývinom, ktorého je Veronika zakladateľkou. Počas práce na terapiách s deťmi zisťuje, ako dôležité je pracovať nielen s dieťaťom ale aj so samotným rodičom a vnášať nadobudnuté zručnosti do reálneho života, a preto sa rozhodla pre absolvovanie kurzu „Rešpektovať a byť rešpektovaný“ v roku 2017/2018, ktorý je dodnes neoddeliteľnou súčasťou fungujúcej Dúhovky©.


Aktuálne na jeseň 2018 Veronika začína vzdelávací kurz „Edukačno-behaviorálnej intervencie v práci s deťmi s PAS“, ktorá je založená na princípoch ABA terapie. Jej ďalšie smerovanie je ponúkať Dúhovku© ako autorský program pre ďalších záujemcov-lektorov, a tak umožniť prístup k overenému a fungujúcemu liečebno-pedagogickému programu iným odborníkom. Veronika stále hľadá možnosti rozširovať svoje odborné vzdelanie o prístupné smery, kurzy, či konferencie. Jej cieľom a odkazom pre všetkých v rámci Dúhovky© je, aby deti a rodičia tento prístup-terapiu nevnímali ako „terapiu ako takú“, ale aby sa stále na spoločné stretnutia tešili, vracali sa a odchádzali s úsmevom. Verí, že cez prijímajúci, rešpektujúci a láskavo prísny prístup dokážu byť deti v pokoji a „hrať sa-pracovať“ na svojich schopnostiach radi, s hlbokým záujmom a zvedavosťou. Pretože emócie sú v našom mozgu hneď vedľa pamäti.

Miška

Mgr. Michaela Kollárová vyštudovala v Nitre na Univerzite Konštantína filozofa odbor
Učiteľstvo pre 1.stupeň ZŠ a následne na Univerzite Palackého v Olomouci špeciálnu
pedagogiku so zameraním na Psychopédiu.
Práci s deťmi sa začala intenzívne venovať už počas štúdia v Nitre, najskôr ako animátorka
a neskôr každoročne počas letných prázdnin ako vedúca letných denných táborov.
Pracovala v oblasti školstva ako učiteľka žiakov na 1.stupni ZŠ, ale viac ju oslovila práca
špeciálneho pedagóga s integrovanými deťmi v rámci školy.
Počas externého štúdia v Olomouci pracovala v špeciálnej škole so žiakmi s detským
autizmom. Tu získala najviac skúseností pre prácu s deťmi, a zároveň ten najpozitívnejší
pohľad významu tejto práce.
Michaela je momentálne na materskej dovolenke, kde sa venuje svojim dvom deťom
Barborke a Jakubkovi. Zároveň pomáha ako dobrovoľníčka v rodinnom centre Klbko, kde
ju naplno oslovila pedagogika Montessori. Absolvovala niekoľko Montessori kurzov
a kurz Efektívneho rodičovstva, vďaka ktorým našla rešpektujúcejšiu, ľudsky
prirodzenejšiu a vnímavejšiu cestu pri spolupráci s deťmi, či už svojimi alebo inými. Počas
tejto cesty sa dozvedela o programe Play Wisely.
Školenie Play Wisely® absolvovala pod vedením našich odborných lektoriek. V rámci
programu Play Wisely® sa dopočula o Dúhovej terapii hrou©, ktorá je určená deťom so
špeciálnymi potrebami. Z praxe vie, že deti so špeciálnymi potrebami potrebujú nie len
vnímavejší, názornejší a trpezlivejší prístup, ale predovšetkým potrebujú ukázať
prirodzenejšiu cestu k rozvoju svojej osobnosti a samostatnosti. V programe Dúhovej
terapie hrou© sa deti prirodzenou formou hry učia samostatnosti, systematickosti,
rešpektu, poriadku, zároveň rozvíjajú a posilňujú svoje slabšie stránky a v rámci vhodne
zvolených terapií sa dokážu upokojiť a skoncentrovať.

Natálka

Natálka úspešne ukončila bakalárske štúdium špeciálnej pedagogiky so špecializáciou na telesné a mentálne postihnutie; na Univerzite Komenského v Bratislave a ďalej pokračuje v magisterskom štúdiu. Od svojich 15. rokov sa realizuje v dobrovoľníckej činnosti ako animátorka pre deti a mládež, kde získala mnoho skúseností, ktoré zavážili aj pri výbere vysokej školy. Počas gymnázia ukončila 12 ročné štúdium hry na klavír, čo jej neskôr otvorilo brány k deťom, práve vo forme doučovania hry na tento nástroj. Popri VŠ v mnohých rodinách opatrovala deti a neobišlo ju to ani vo veľkej rodine, kde leto čo leto strávila ako animátorka voľného času pre deti sesterníc a bratrancov.

Program Play Wisely ju veľmi zaujal najmä z hľadiska Montessori prístupu. Uplatňuje systém

a poriadok, no najmä ako pomocou tohto prístupu dokážeme hravo a zábavne, v ideálnom veku dieťaťa naplno využiť jeho potenciál. Verí, že každé stretnutie bude radostným obohatením ako pre dieťatko s mamičkou, tak aj pre ňu samú. Natálka absolvovala tréning lektorov Play Wisely® pre deti od 4 mesiacov do 3 rokov vedený zakladateľkou Patty Hannan z USA.

Zuzka

Zuzka je absolvovala magisterské studium špeciálnej pedagogiky na Univerzite Komenského v Bratislave, so špecializáciou na mentálne a telesné postihnutie.

 

Strednú školu absolvovala v Turčianskych Tepliciach na Pedagogickej a sociálnej akadémii v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, kde sa zoznámila aj so špeciálnou pedagogikou. Približne v tomto období sa začala venovať deťom a mládeži ako animátorka v letných táboroch, ale aj v rôznych vzdelávacích aktivitách. Výber vysokej školy ovplyvnil práve fakt, že počas jej dobrovoľníckych aktivít v rámci rôznych pobytov sa mnohokrát stretla s deťmi a mládežou so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Tu si uvedomila, že je potrebné, aby sa okrem iného aj týmto deťom a mladým dostalo rešpektujúceho prístupu, ktorý mnohokrát absentuje na základe nevedomosti u bežných pedagógov.

 

V roku 2017 absolvovala Kurz pomoci deťom a rodinám po strate blízkeho v neziskovej organizácii Plamienok, po ktorom začala dobrovoľnícky s touto organizáciou spolupracovať. Z tohto kurzu si odniesla poznanie, že práca s pocitmi a emóciami je veľmi dôležitá pre osobnostný rast nielen po strate blízkeho, ale aj počas náročných životných situácií, ktorými si mnohé rodiny s deťmi so špeciálnymi potrebami prechádzajú.

 

V roku 2018 absolvovala certifikovaný Základný kurz Bazálnej stimulácie®, kde nadobudla ďalšie teoretické vedomosti a praktické zručnosti v koncepte Bazálnej stimulácie®, a oboznámila sa o možnostiach stimulácie zmyslového vnímania, uvedomovania si telesnej schémy a o tom, ako podporiť ľudí vo vykonávaní vlastných aktivít.

 

V roku 2017 začala pracovať ako inštruktorka vzdelávacích a pohybových kurzov dojčiat a batoliat pre rozvoj psychomotorického a kognitívneho vývinu v aquababy klube v Montessori materskom centre na Hummelovej ulici. Tu sa po prvýkrát stretla aj s programom Play Wisely® a tiež sa dopočula aj o Dúhovej terapii hrou©, ktorá je určená práve deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

 

Verí, že Dúhová terapia hrou© môže pomôcť deťom lepšie sa pripraviť do života, pretože ich to učí najprirodzenejším a  najbližším spôsobom – hrou. Zuzka je aj naďalej pripravená získavať ďalšie vedomosti a zručnosti, ktorými im bude môcť pomáhať zvládať bežné situácie, a tým získať pocit úspechu z vykonanej práce. Práve v duchu slov Márie Montessori: „Pomôž mi, aby som to dokázal sám“ chce trpezlivo spolupracovať s dieťaťom ako s rovnocenným partnerom, no zároveň mu udávať zdravé hranice práve v pripravenom prostredí Dúhovej terapie hrou©. 

Simi

V súčasnosti študuje magisterský stupeň v odbore Liečebná pedagogika na Univerzite
Komenského v Bratislave. Súbežne s vysokou školou navštevuje aj akreditovaný kurz v
Olomouci na Akademie Alternativa v študijnom programe Diplomovaný muzikoterapeut.

 

Lásku k práci s deťmi objavila počas pôsobenia v Krízovom stredisku, kde sa venovala
výchove deťom ako pomocná vychovávateľka. Najväčšou odmenou za jej vynaložené úsilie
bol šťastný úsmev detí a hrdosť v ich očiach, že sa naučili niečo nové resp. niečo zvládli
samé. Táto skúsenosť bola pre ňu rozhodným momentom, ktorý zmenil celý jej profesijný
život. Túžbu pomáhať deťom pretavila do štúdia, aby mohla lepšie a odbornejšie pomáhať.

 

Pri výskume počas bakalárskeho štúdia objavila program Play Wisely. Oslovil ju kvôli
vedecky overeným programom pri rozvoji osobnosti dieťaťa už v útlom veku a tiež pre
napojenie na Montessori pedagogiku, ktorá sa jej páči ako nový prístup k výchove detí.
Odvtedy sa chcela stať lektorkou tohto programu. Keď sa kvôli pokračovaniu v magisterskom
stupni presťahovala do Bratislavy, táto jej túžba sa stávala viac reálnou. Vtedy objavila
Dúhovú terapiu hrou a hneď ju očarila, pretože vychádza z jej študijného odboru.

 

DTH považuje za úžasný program, pretože spája liečebnú pedagogiku, Montessori
pedagogiku a Play Wisely. Verí a vníma, že tento program posúva deti v rozvoji ich osobnosti rešpektujúcich jedinečnosť, individualitu, potreby a záujmy. Teší sa, že môže byť toho súčasťou a prispieť k šťastiu detí a ich rodičov.