Logopédia

Logopedická intervencia sa u detí zameriava na zlepšenie a zefektívnenie schopnosti komunikovať. Zaoberá sa širokou škálou rečových a jazykových ťažkostí u detí. 
Kvalitná logopedická terapia záleží aj od dôslednej diagnostiky. Preto si dieťatko najskôr dôkladne vyšetríme 
a zhodnotíme jeho silné a slabé stránky. Následne v spolupráci s rodičom, vypracujeme plán, ciele terapie a dohodneme si vhodnú frekvenciu stretnutí.
Stretnutia trvajú 30 minút, počas ktorých 
pracujeme s dieťatkom formou hry na dosahovaní stanovených cieľov. Po každom stretnutí si spolu s rodičom zhodnotíme priebeh stretnutia a zadáme úlohu na doma. Dobrá spolupráca s rodičom je pre úspešnú logopedickú terapiu nevyhnutná. 

Piliere našej logopedickej terapie sú:
 1. Individuálny prístup k dieťaťu
 2. Úzka spolupráca s rodičom
 3.  Láskavý a rešpektujúci postoj k dieťaťu aj rodičovi

Logopedická terapia je určena pre deti:
 • s narušením v zvukovej rovine reči – narušenie výslovnosti hlások (dyslália),
 • s poruchou používania hlások, 
 • s oneskoreným vývinom reči,
 • s vývinovou jazykovou poruchou,
 • so zajakavosťou,
 • s vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia).
   
Logopedickú konzultáciu odporúčame ak:
 • máte akékoľvek obavy o rečový vývin Vášho dieťatka,
 • Vaše dieťatko nemá potrebu komunikovať,
 • po 24 mesiaci nepoužíva viac ako 10 zrozumiteľných slov,
 • po 24 mesiaci netvorí žiadne dvojslovné spojenia,
 • je jeho reč aj po 36 mesiaci nezrozumiteľná,
 • po 36 mesiaci netvorí jednoduché vety a nepoužíva žiadne predložky.

Naša logopedička

Klaudi

Cenník

Pozitívny vzťah k deťom a túžba pomáhať ľuďom priviedli Klaudiu k štúdiu logopédie na Univerzite Komenského v Bratislave. Momentálne pôsobí ako logopedička v ambulancii klinickej logopédie aj jako lektorka Play Wisely.

 

Od školských čias ju zaujímali medziľudské vzťahy, psychológia a práca s deťmi. V 13 rokoch začala
pôsobiť ako animátorka voľného času v občianskom združení, kde počas školského roka animovala rôzne voľnočasové aktivity pre deti a neskôr pôsobila aj ako vedúca v detských letných táboroch.

fotka.jpg

 • vstupné logopedické vyšetrenie: max. 30 minút vyšetrenie, 10 minút konzultácia s rodičom, krátka písomná správa .................................................................... 35 EUR

 • logopédia: 30 minút .................................................................................................................. 30 EUR