top of page

Terapia reči

Pre našich interných klientov ponúkame aj terapie reči. 
Tieto terapie sú určené deťom od 36 mesiacov zameriavajú sa na zlepšenie a zefektívnenie komunikácie.
U detí s vývinovými odchýlkami je prihlásenie na terapie reči viazané na konzultáciu s našimi terapeutkami/ lektorkami a posúdenie vhodnosti terapií s prihliadnutím na jeho potreby a naše možnosti.
Kvalitná terapia reči záleží aj od dôslednej diagnostiky. Preto si dieťatko najskôr dôkladne vyšetríme 
a zhodnotíme jeho silné a slabé stránky. Následne v spolupráci s rodičom, vypracujeme plán, ciele terapie a dohodneme si vhodnú frekvenciu stretnutí. 
Stretnutia trvajú 30 minút, počas ktorých pracujeme s dieťatkom formou hry na dosahovaní stanovených cieľov. Po každom stretnutí si spolu s rodičom zhodnotíme priebeh stretnutia a zadáme úlohu na doma. Dobrá spolupráca s rodičom je pre úspešnú logopedickú terapiu nevyhnutná. 

Piliere našej terapie reči sú:
 1. Individuálny prístup k dieťaťu
 2. Úzka spolupráca s rodičom
 3.  Láskavý a rešpektujúci postoj k dieťaťu aj rodičovi

Terapia reči je určena pre deti:
 • s narušením v zvukovej rovine reči – narušenie výslovnosti hlások (dyslália),
 • s poruchou používania hlások, 
 • s oneskoreným vývinom reči,
 • s vývinovou jazykovou poruchou,
 • so zajakavosťou,
 • s vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia).
   
Rečovú konzultáciu odporúčame ak:
 • máte akékoľvek obavy o rečový vývin Vášho dieťatka,
 • Vaše dieťatko nemá potrebu komunikovať,
 • po 24 mesiaci nepoužíva viac ako 10 zrozumiteľných slov,
 • po 24 mesiaci netvorí žiadne dvojslovné spojenia,
 • je jeho reč aj po 36 mesiaci nezrozumiteľná,
 • po 36 mesiaci netvorí jednoduché vety a nepoužíva žiadne predložky.

Naša terapeutka

Klaudi

Cenník

Pozitívny vzťah k deťom a túžba pomáhať ľuďom priviedli Klaudiu k štúdiu logopédie na Univerzite Komenského v Bratislave. Momentálne pôsobí ako logopedička v ambulancii klinickej logopédie aj jako lektorka Play Wisely.

 

Od školských čias ju zaujímali medziľudské vzťahy, psychológia a práca s deťmi. V 13 rokoch začala
pôsobiť ako animátorka voľného času v občianskom združení, kde počas školského roka animovala rôzne voľnočasové aktivity pre deti a neskôr pôsobila aj ako vedúca v detských letných táboroch.

fotka.jpg

 • Vstupné logopedické vyšetrenie: max. 30 minút vyšetrenie, 10 minút konzultácia s rodičom, krátka písomná správa .......................................................................... 35 EUR

 • Terapia reči, 30 minút .................................................................................................................. 30 EUR

bottom of page