top of page

Múdre terapie

Tím autorov z nášho tímu Play Wisely pripravil špeciálne terapie určene pre deti s nerovnomerným vývinom, ktorých mentálny vek je od 2,5 – 8 rokov. Ide o liečebno pedagogický program a zameriava sa na cieľovú skupinu detí, u ktorých sa prejavujú, či už odborníkom zistené, alebo nezistené vývinové odlišnosti v správaní, v mentálnom a rečovom prejave, v pohybovom aparáte, ale taktiež pri poruchách pozornosti, učenia či prejavoch autizmu. Teda nezameriava sa iba na jednu odlišnosť. Tento program má presnú štruktúru, ciele a priebeh jednotlivých stretnutí.

Odporúčame navštevovať 1 - 2x za týždeň (prípadne podľa dohody). Ponúka sa samostatne alebo v kombinácií s programom Play Wisely®.

 

Múdre terapie zahŕňajú:

  • montessori pedagogiku,

  • kombináciu muzikoterapie, arteterapie, pohybove a činnostnej terapie.

 

Hlavné ciele programu:

  • podpora a stimulácia vo všetkých vývinových oblastiach,

  • podpora samostatnosti a dôvery vo vlastné schopnosti,

  • včasná intervencia,

  • inklúzia.

„ Ak zaobchádzaš s ľudskou bytosťou tak, ako keby bola tým, čím má a môže byť. Stane sa tým, čím má a môže byť.“ (Goethe)

Múdre terapie a Play Wisely®

Múdre terapie kombinujú nami overený prístup Play Wisely®. Play Wisely® je intenzívny program trénovania mozgu dieťaťa, ktorý podporuje základné učebné, jazykové a pohybové schopnosti, a to prostredníctvom kognitívnych kariet, jemnej a hrubej motoriky a najmä samotnej HRY, ktorá je pre deti najprirodzenejšia. Okrem Play Wisely® ponúkajú terapie pestrú paletu ďalších expresívnych terapií, ktorými sú: muzikoterapia, arteterapia, psychomotorická terapia, činnostná terapia a podobne. Všetko sa deje na podklade Montessori princípov a pod vedením vyškolených lektorov.

V rámci Múdrych terapií sme sa inšpirovali svetovo uznávanou terapeutkou a pedagogičkou Lore Anderlik, ktorá od roku 1986 pracuje vo svojej súkromnej praxi s deťmi s rôznymi odlišnosťami v Mníchove. Lore Anderlik je autorkou mnohých publikácií o Montessori terapií.

Naša filozofia

Naše terapie sú založené predovšetkým na jedinečnosti každého dieťaťa a láskavom prístupe k nemu. Každé dieťa vnímame ako výnimočnú osobnosť s individuálnym prístupom, vždy s úctou a bez predsudkov, pričom rešpektujeme jeho aktuálne prežívanie. Pravidelnými návštevami deti dosiahnu lepšiu psychickú rovnováhu a zlepšenie ich schopností. Cieľom je, aby sa nadobudnuté zručnosti v rámci terapií začali prejavovať v reálnom živote.

Je intenzívny program trénovania mozgu dieťatka, ktorý podporuje základné učebné, jazykové a pohybové schopnosti. Pomáha detičkám zatrieďovať jednotlivé atribúty a podnety prostredníctvom kognitívnych kariet, jemnej a hrubej motoriky a najmä samotnej HRY, ktorá je pre ne najprirodzenejšia. Detičkám toto triedenie pomáha vnášať do života zmysel a poriadok, aby veciam naokolo rozumeli a boli vyrovnané a sebavedomejšie-istejšie v samých seba, vo svoje telo a mozog!

Muzikoterapia

Vyznačuje sa využitím hudobných prvkov a následne prežitia dieťatka. Hudba má v sebe rytmus a melódiu, ktoré pomáhajú detičkám udávať pravidelnosť, a tým prinášať do ich života harmóniu. Cieleným pôsobením hudby na dieťatko ovplyvňujeme nie len psychickú, ale aj kognitívnu a motorickú zložku vývinu, pričom môže prebiehať pasívnou alebo aktívnou formou.

Činnostná terapia

Často sa uvádza aj pod pojemom ergoterapia. Táto terapia využíva činnosť ako nástroj podpory vývinu. S cieľom vytvorenia nových zručností, podpory pozitívnych rezerv prostredníctvom riadenej zmysluplnej činnosti.

Montessori princípy

Sú postavené na podklade pedagogiky Marie Montessori, kde sa nahliada na senzitívne-citlivé obdobia vývinu, v ktorých sa dieťatko 
aktuálne nachádza. Prináša slobodu v hraniciach, pričom program strieda slobodnú voľnú hru so zámernou riadenou činnosťou. Aktivity prebiehajú vo vopred pripravenom prostredí, prispôsobenom potrebám detičiek. Ide o celostné prežitie dieťatka v súlade s jeho senzitívnymi obdobiami a vedením k samostatnosti, a to vďaka hlavného princípu „Pomôž mi, aby som to urobil sám.“ Na stretnutiach pracujeme v oblastiach: praktického života, zmyslovej výchovy, jazyka aj matematiky.

Psychomotorická terapia

Play Wisely

Play Wisely

Play Wisely

Využíva zážitok z pohybu, pričom ide o prelínanie sa a nadväznosť psychiky a motoriky, psychických zážitkov, a pohybového vyjadrenia. Tým, že tieto dve zložky spolu súvisia, môžeme pôsobením psychomotoriky ovplyvňovať prežívanie, správanie, či konanie 
dieťatka. Pohybom zasahujeme psychickú zložku; čo dieťatko cíti, zažíva, aký má pocit, ako vníma seba, či druhých, a ako preciťuje priestor, v ktorom sa pohybuje.

Arteterapia

Táto expresívna terapia využíva prvky a výtvarné techniky ya účelom nielen vnútorneho prežitku dieťaťa ale aj podporz v oblasti grafomotoriky. Zároveň rozvíja dieťa v jeho kreatívnej tvorbe podľa aktuálneho záujmu.
bottom of page