Podmienky programu Play Wisely®

Sme veľmi radi, že ste sa rozhodli prihlásiť do programu Play Wisely!
Prihlásenie do programu a záväzná rezervácia termínu lekcie
Záujemca sa prihlasuje do programu registráciou v rezervačnom systéme Play Wisely, vyplnením a podpisom prihlášky a zaplatením poplatku za vybratý balíček lekcií prevodom na bankový účet vedený vo Fio Banka a.s., IBAN: SK09 8330 0000 0025 0085 3252. Do poznámky k platbe prosím uveďte celé meno dieťaťa. Rezervácia termínu lekcie v online rozvrhu je možná po úhrade poplatku za lekcie a aktivácii balíčka lekcií. 
Zodpovednosť za dieťa
Počas celej lekcie za dieťa a jeho bezpečnosť  zodpovedá rodič.
Dieťa môže lekcie navštevovať len v jeho doprovode, alebo v doprovode dospelej osoby rodičom poverenej, ktorú je rodič povinný vopred dôkladne oboznámiť s obsahom  podmienok programu. Retiazky, náramky a iné ozdoby sú na lekcii u detí zakázané. Takisto je zakázané na lekcii konzumovať jedlo a žuť žuvačky. Prevádzkovateľ programu nenesie zodpovednosť za prípadné zdravotné problémy účastníka. Pokiaľ má dieťa účastníka programu akékoľvek zdravotné ťažkosti, je účastník povinný sa o vhodnosti programu poradiť s lekárom.
Ospravedlňovanie lekcií a náhrady
Účastník programu má nárok na náhradu 4 riadne ospravedlnených vymeškaných lekcií v rámci každého zakúpeného balíčka 10 + 2 lekcií a náhradu 2 riadne ospravedlnených lekcií v rámci balíčka 5+1. V prípade, ak účastník programu nemôže absolvovať lekciu, je povinný svoju účasť zrušiť najneskôr 12 hodín pred začiatkom lekcie a to v online rezervačnom systéme na www.mudrehranie.sk/rozvrh. Ak tak účastník neurobí, je lekcia považovaná za uskutočnenú, pričom účastník programu nemá právo na náhradu za neospravedlnenú lekciu. Pri včasnom ospravedlnení z lekcie je klientovi priradený náhradný vstup na lekciu. Pre náhradný vstup si klient sám rezervuje termín v rozvrhu lekcií podľa svojich preferencií. Rezervovaný náhradný termín sa už opäť nedá ospravedlniť ani nahradiť. 
V prípade neočakávanej situácie je možné program Play Wisely na základe písomného odôvodnenia prerušiť na minimálne 3 týždne, ak je prevádzkovateľ o takéto prerušenie písomne požiadaný minimálne 7 dní vopred. Platnosť' lekcií Play Wisely ako aj darčekových poukážok je maximálne 6 mesiacov od dátumu platby.
 
Účastník má nárok na vrátenie poplatku za balíček lekcií alebo jeho pomernej časti v prípade, ak nemohol z preukázateľne závažných dôvodov, alebo zavinením zo strany poskytovateľa, absolvovať zaplatené lekcie, alebo ich časť. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny času a miesta konania lekcie, ako i lektorky Play Wisely. Zmena termínu lekcie či lektorky nie je dôvodom na vrátenie poplatku za lekcie!
Praktické inštrukcie pre rodičov:
Pre príjemný a bezpečný priebeh lekcií prosím dodržujte nasledujúce pravidlá. Dodržiavanie pravidiel zaistí
bezpečnosť Vášmu dieťaťu aj ostatným deťom.
 • Oblečte deti pohodlne, športovo (bodýčko, tričko a kraťasy alebo tepláky). Ak je to možné, nechajte deti naboso - pre lepšie vnímanie povrchov pri lezení a chôdzi a lepšie hľadanie rovnováhy, alebo v ponožkách s protišmýkavou úpravou.
 • Prosíme vyčkajte na vyzvanie lektorky k vstupu do miestnosti, kde lekcie prebiehajú. Lekcia sa začína v čase uvedenom pri rezervácii, neskorší príchod nemá vplyv na predlžovanie lekcie.
 • Pri fyzických aktivitách buďte dieťaťu vždy na blízku a pri každom pohybe ho istite. Nikdy nenechávajte deti po miestnosti bez dozoru! Rodič nesie plnú zodpovednosť za dieťa po celú dobu lekcie PlayWisely. Nenechávajte dieťa pobehovať po miestnosti s pitím a hračkami.
 • Ak dieťa nespolupracuje počas kartovej časti, prosíme pokúste sa ho udržať v sede, či na vašom lone a zaujať jeho pozornosť.
 • Niektoré deti potrebujú čas na pozorovanie - väčšinou 1-3 lekcie. To je úplne normálne a dieťa sa čoskoro aklimatizuje v novom prostredí. Pamätajte, že dieťa sa učí, aj keď iba pozoruje.
 • Play Wisely® je program náročný na sústredenie, ak sa Vaše dieťa neadaptuje na štruktúru lekcií do niekoľkých týždňov, poraďte sa s lektorkou na ďalšom postupe.
 • Deti nemusia robiť všetky aktivity, ale vždy musí byť vo Vašej blízkosti a pod Vaším dohľadom.
 • Cvičebné náradie je prispôsobené deťom, neznesie zaťaženie dospelými! Prosíme nevstupujte a nesadajte na cvičebné dielce!
 • Prineste dostatočné množstvo tekutín pre dieťa.
Ochrana osobných údajov
Týmto dáva prihlasovateľ súhlas spoločnosti Montessori hranie, o.z., so sídlom Donovalova 1128/1, Bratislava, 811 06, IČO: 42448794, (ďalej len „Správca“), aby v zmysle nariadenia EU 2016/679, o ochrane osobných údajov spracovávala tieto osobné údaje:
 • meno a priezvisko klienta
 • meno a priezvisko dieťaťa
 • dátum narodenia dieťaťa
 • e-mail klienta
 • telefóne číslo klienta
 
Uvedené osobné údaje spracované len v rozsahu udeleného súhlasu a spracovanie osobných údajov na účel:
 • vedenie online databázy klientov
 • zasielanie newsletterov informujúcich o novinkách v oblasti ponúkaných aktivít a pripravovaných akciách na poskytnutú e-mailovú adresu v maximálnej frekvencii 2x mesačne, s možnosťou kedykoľvek zasielanie ukončiť
 • zasielanie informácií o zmenách lekcií a organizácií kurzu, s možnosťou kedykoľvek zasielanie ukončiť,
 • prihlásenie a účasť na vzdelávacích podujatiach organizovaných spoločnosťou Montessori hranie, s možnosťou kedykoľvek zasielanie ukončiť.
 
Tento súhlas je udelený na dobu trvania platnosti zakúpených balíčkov lekcií a na tri roky po ich vypršaní za účelom vysporiadania práv a povinností, s tým, že môžem kedykoľvek písomne na adrese správcu požiadať o ukončenie spracovania uvedených údajov, okrem údajov, ktoré správca musí spracovávať zo zákonných dôvodov po nevyhnutne potrebný čas, prípadne za účelom plnenia povinností správcu alebo príjemcu osobných údajov.
 
S vyššie uvedeným spracovaním udeľujem svoj výslovný súhlas. Súhlas môžem vziať kedykoľvek späť, a to zaslaním e-mailu alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti:
 • e-mail: info@mudrehranie.sk,
 • adresa: Montessori hranie, o.z., Donovalova 1128/1, Bratislava, 811 06.
 
Spracovanie osobných údajov je vykonávané výlučne správcom. Osobné údaje však pre správcu môžu spracovávať aj títo externí spracovávatelia:
 • lektori
 • poskytovateľ rezervačného softvéru
 • prípadne ďalší poskytovatelia a subjekty spolupracujúce so Správcom.
 
Beriem na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov mám právo:
 • súhlas kedykoľvek odvolať,
 • požadovať po správcovi informáciu, aké moje osobné údaje spracováva,
 • vzniesť námietku proti spracovávaniu,
 • vyžiadať si u správcu prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať si u správcu výmaz osobných údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovávaním osobných údajov obrátiť sa na správcu alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov.
 
Všetky žiadosti, sťažnosti a podnety môžete zasielať na email: info@mudrehranie.sk, alebo volať na mobil: 0948 466 409.
 
Údaje nebudú prenášané do krajín tretieho sveta.
 
V prípade poskytnutia len čiastočného súhlasu so spracovávaním osobných údajov, tj. pokiaľ nebude poskytnutý súhlas so všetkými účelmi spracovania osobných údajov, môže byť služba plnená len v rozsahu, ktorý umožňujú poskytnuté údaje.
 
VÝSLOVNE SÚHLASÍM S VYŠŠIE UVEDENÝM