top of page

Podmienky programu Play Wisely® Bratislava

Sme veľmi radi, že ste sa rozhodli prihlásiť do programu Play Wisely!

Prihlásenie do programu a záväzná rezervácia termínu lekcie

Záujemca sa prihlasuje do programu registráciou v rezervačnom systéme Play Wisely na www.mudrehranie.sk/rozvrh, vyplnením a podpisom prihlášky a zaplatením poplatku za vybraný balíček lekcií prevodom na bankový účet vedený vo Fio Banka a.s., IBAN: SK09 8330 0000 0025 0085 3252. Do poznámky k platbe prosím vždy uveďte celé meno dieťaťa. Rezervácia termínu lekcie v online rozvrhu je možná iba po registrácii a úhrade poplatku za lekcie.

Ospravedlňovanie lekcií

Účastník programu má nárok na náhradu 4 riadne ospravedlnených, vymeškaných lekcií v rámci každého zakúpeného balíčka 10+2 lekcií (12 týždnov) a náhradu 2 riadne ospravedlnených v rámci balíčka 5+1 (6 týždnov). V prípade, ak účastník programu nemôže absolvovať lekciu, je povinný svoju účasť zrušiť najneskôr 12 hodín pred začiatkom lekcie a to v online rozvrhu na www.mudrehranie.sk/rozvrh.

Ak tak účastník neurobí, je lekcia považovaná za uskutočnenú, pričom účastník programu nemá právo na náhradu za neospravedlnenú lekciu. Ústne oznámenie neprítomnosti nie je dostatočné! Za riadne ospravedlnenú lekciu získa klient náhradný vstup, ktorý si v priebehu platnosti balíčka lekcií sám rezervuje ako náhradnú lekciu v rozvrhu lekcií. Rezervovaný termín náhradnej lekcie nie je možné opätovne ospravedlniť.

 

V prípade neočakávanej situácie je možné program Play Wisely na základe písomného odôvodnenia prerušiť minimálne na 3 týždne, ak je prevádzkovateľ o takéto prerušenie písomne požiadaný minimálne 7 dní vopred. V prípade prerušenia na viac ako 3 týždne si prevádzkovateľ vyhradzuje právo na zmeny termínu aj lektora lekcií. Platnosť lekcií balíčkov Play Wisely ako aj darčekových poukážok je 6 mesiacov od dátumu platby.

Účastník má nárok na vrátenie poplatku za balíček lekcií alebo jeho pomernej časti v prípade, ak nemohol z preukázateľne závažných dôvodov, alebo zavinením zo strany poskytovateľa, absolvovať zaplatené lekcie, alebo ich časť. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny času a termínu konania lekcie, ako aj lektora Play Wisely. Zmena termínu lekcie či lektora nie je dôvodom na vrátenie poplatku za lekcie. V prípade storna balíčka sú klientovi odobraté 2 bonusové lekcie, ktoré boli k balíčku pridané zadarmo, ako bonus.

 

Výnimočná situácia

V období zvýšenej chorobnosti, alebo pandémie, je klientovi umožnená možnosť ospravedlnenia sa z lekcie do 8:00 v deň lekcie na telefónnom čísle 0907 181 788, resp. mailom na info@mudrehranie.sk. V takomto prípade klient dostane ako náhradu 1 online lekciu. V prǐpade nariadeného zatvorenia prevádzky kvôli pandémií, si prevádzkovateľ vyhradzuje právo lekcie preniesť na online formu nasledujúcim systémom: 1 individualna lekcia = 2 online lekcie, 1 lekcia vo dvojici = 1 online lekcia.

Prevádzkovateľ programu si vyhradzuje možnosť upraviť podmienky programu s ohľadom na maximálnu bezpečnosť klientov, ako napr. povinnosť nosenia rúška v centre, dezinfekcia rúk a obmedzenie vstupu osôb, ktoré prišli do kontaktu s COVID-19 pozitívnou osobou, resp. majú príznaky akútneho respiračného ochorenia alebo cestovateľskú anamnézu.

 

Lekcie v skupine detí

V prípade, že klient trikrát odmietne partnera do skupiny alebo zmenu termínu lekcie, prevádzkovateľ programu si vyhradzuje právo požiadať klienta o doplatok za individuálne lekcie alebo adekvátne znížiť počet lekcií v rámci zakúpeného balíčka.

 

Zodpovednosť za dieťa

Počas celej lekcie za dieťa a jeho bezpečnosť zodpovedá rodič! Dieťa môže lekcie navštevovať len so zákonným zástupcom alebo v doprovode dospelej osoby zákonným zástupcom poverenej, ktorá je poučená a oboznámená s obsahom podmienok programu Play Wisely. Retiazky, náramky a iné ozdoby sú na lekcii u detí zakázané. Taktiež je zakázané na lekcii konzumovať jedlo a žuť žuvačky. Prevádzkovateľ programu nenesie zodpovednosť za prípadné zdravotné problémy účastníka. Pokiaľ má dieťa účastníka programu akékoľvek zdravotné ťažkosti, je účastník povinný sa o vhodnosti programu poradiť s lekárom.

Praktické inštrukcie pre rodičov:

Pre príjemný a bezpečný priebeh lekcií prosím dodržujte nasledujúce pravidlá. Dodržiavanie pravidiel zaistí

bezpečnosť Vášmu dieťaťu aj ostatným deťom.

 • Oblečte deti pohodlne, športovo. Ak je to možné, nechajte deti naboso, alebo v protišmykových ponožkách - pre lepšie vnímanie povrchov pri lezení, chôdzi a lepšie hľadanie rovnováhy.

 • Prosíme Vás, počkajte na vyzvanie lektorky k vstupu do miestnosti, kde lekcie prebiehajú. Lekcia trvá 30 minút a začína sa v čase uvedenom pri rezervácii, neskorší príchod nemá vplyv na predlžovanie lekcie.

 • Pri fyzických aktivitách buďte dieťaťu vždy nablízku a pri každom pohybe ho istite. Nikdy nenechávajte dieťa v miestnosti bez dozoru! Rodič nesie plnú zodpovednosť za dieťa po celú dobu lekcie. Nenechávajte dieťa pobehovať po miestnosti s pitím a hračkami.

 • Ak dieťa nespolupracuje počas kartovej časti, prosíme pokúste sa ho udržať v sede, či na vašom lone a zaujať jeho pozornosť.

 • Niektoré deti potrebujú čas na pozorovanie - väčšinou 1-3 lekcie. To je úplne normálne, dieťa sa čoskoro aklimatizuje v novom prostredí. Pamätajte, že dieťa sa učí, aj keď iba pozoruje. Deti nemusia robiť všetky aktivity, ale vždy musí byť vo Vašej blízkosti a pod Vašim dohľadom.

 • Play Wisely® je program náročný na sústredenie, ak sa Vaše dieťa neadaptuje na štruktúru lekcií do niekoľkých týždňov, poraďte sa s lektorkou na ďalšom postupe.

 • Cvičebné náradie je prispôsobené deťom! Prosíme nevstupujte a nesadajte na cvičebné dielce!

Čestné prehlásenie

Čestne prehlasujem, že nie som si vedomý/á akejkoľvek prekážky z hľadiska zdravotného stavu môjho dieťaťa, ktorá by bránila navštevovať lekcie Play Wisely a zaväzujem sa chodiť do programu s dieťaťom len v dobrom zdravotnom stave. Prehlasujem, že plne nesiem zodpovednosť za bezpečnosť a zdravie svojho dieťaťa.

 

COVID-19

Čestne vyhlasujem, že budem informovať o zdravotnom stave môjho dieťaťa v súlade s opatreniami a nariadeniami vyplývajúcimi so súčasnou epidemiologickou situáciou a rešpektovať aktuálne opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 vrátane aktuálneho zoznamu rizikových krajín a cestovatelskej anamnézy.

Som si vedomý (á) právnych následkov nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý (á), že by som sa dopustil (a) priestupku podľa §56 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Tiež čestne prehlasujem, že som bol oboznámený/á s právami a povinnosťami účastníka programu, organizačnými a bezpečnostnými pravidlami, porozumel/a som im a zaväzujem sa ich dodržiavať. Bol/a som upozornený/á, že v prípade ich nedodržiavania, môžem byť vylúčený/á z programu bez náhrady poplatku za lekcie/terapie. Vyhlasujem, že informácie uvedené v prihláške sú pravdivé. Svojím podpisom vyjadrujem svoj súhlas s uvedenými podmienkami programu Play Wisely a záväzne prihlasujem svoje dieťa do programu.

Ochrana osobných údajov
Týmto dáva prihlasovateľ súhlas spoločnosti Montessori hranie, o.z., so sídlom Donovalova 1128/1, Bratislava, 811 06, IČO: 42448794, (ďalej len „Správca“), aby v zmysle nariadenia EU 2016/679, o ochrane osobných údajov spracovávala tieto osobné údaje:
 • meno a priezvisko klienta
 • meno a priezvisko dieťaťa
 • dátum narodenia dieťaťa
 • e-mail klienta
 • telefóne číslo klienta
 
Uvedené osobné údaje spracované len v rozsahu udeleného súhlasu a spracovanie osobných údajov na účel:
 • vedenie online databázy klientov
 • zasielanie newsletterov informujúcich o novinkách v oblasti ponúkaných aktivít a pripravovaných akciách na poskytnutú e-mailovú adresu v maximálnej frekvencii 2x mesačne, s možnosťou kedykoľvek zasielanie ukončiť
 • zasielanie informácií o zmenách lekcií a organizácií kurzu, s možnosťou kedykoľvek zasielanie ukončiť,
 • prihlásenie a účasť na vzdelávacích podujatiach organizovaných spoločnosťou Montessori hranie, s možnosťou kedykoľvek zasielanie ukončiť.
 
Tento súhlas je udelený na dobu trvania platnosti zakúpených balíčkov lekcií a na tri roky po ich vypršaní za účelom vysporiadania práv a povinností, s tým, že môžem kedykoľvek písomne na adrese správcu požiadať o ukončenie spracovania uvedených údajov, okrem údajov, ktoré správca musí spracovávať zo zákonných dôvodov po nevyhnutne potrebný čas, prípadne za účelom plnenia povinností správcu alebo príjemcu osobných údajov.
 
S vyššie uvedeným spracovaním udeľujem svoj výslovný súhlas. Súhlas môžem vziať kedykoľvek späť, a to zaslaním e-mailu alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti:
 • e-mail: info@mudrehranie.sk,
 • adresa: Montessori hranie, o.z., Donovalova 1128/1, Bratislava, 811 06.
 
Spracovanie osobných údajov je vykonávané výlučne správcom. Osobné údaje však pre správcu môžu spracovávať aj títo externí spracovávatelia:
 • lektori
 • poskytovateľ rezervačného softvéru
 • prípadne ďalší poskytovatelia a subjekty spolupracujúce so Správcom.
 
Beriem na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov mám právo:
 • súhlas kedykoľvek odvolať,
 • požadovať po správcovi informáciu, aké moje osobné údaje spracováva,
 • vzniesť námietku proti spracovávaniu,
 • vyžiadať si u správcu prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať si u správcu výmaz osobných údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovávaním osobných údajov obrátiť sa na správcu alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov.
 
Všetky žiadosti, sťažnosti a podnety môžete zasielať na email: info@mudrehranie.sk, alebo volať na mobil: 0907 181 788.
 
Údaje nebudú prenášané do krajín tretieho sveta.
 
V prípade poskytnutia len čiastočného súhlasu so spracovávaním osobných údajov, tj. pokiaľ nebude poskytnutý súhlas so všetkými účelmi spracovania osobných údajov, môže byť služba plnená len v rozsahu, ktorý umožňujú poskytnuté údaje.
 
VÝSLOVNE SÚHLASÍM S VYŠŠIE UVEDENÝM
bottom of page