Play Wisely Trnava

Inštitút rozvoja dieťaťa
Starohajská 2665/2, Trnava
Kontakt: Mgr. Daniela Betáková
Tel. : 0908 263 579
Email: info@rozvojdeti.sk
www.rozvojdeti.sk
Inštitút rozvoja dieťaťa je centrum, ktoré sa zameriava na osobnostný a neurovývinový aspekt rozvoja dieťaťa. Cieľom centra je k deťom pristupovať ematicky, rešpektujúco a stimulovať ich v osobnostnom raste, v kognitívnom a v  psychomotorickom vývine. V inštitúte sa sústredíme na zdravé deti,ale aj na deti so špecifickými potrebami z dôvodu telesného alebo mentálneho postihnutia. 
 
Mgr. Daniela Betáková, psychologička, ktorá sa v svojej doterajšej praxi zameriava na prácu s deťmi, ich rodičmi, aj  individuálnu  prácu s dospelými. Venuje sa práci so zdravými deťmi, ale aj deťom s rôznymi deficitmi a so špeciálnymi potrebami.  Vrámci svojej praxe s deťmi si uvedomila, aký je dôležitý raný vývin a to nielen osobnostný, ale aj kognitívny a psychomotorický. Pracovala tiež v poradni, kde sa zameriavala na poruchy učenia u detí v školskom veku. Deficity a nezrelosť v mozgových štruktúrach ju priviedla k hľadaniu vhodnej stimulácie v ranom veku dieťaťa. A tak sa začala zaujímať o program  Play Wisely®, kde absolvovala výcvik  pod vedením zakladateľky Patty Hannan. Táto metodika ju oslovila natoľko, že založila Inštitút rozvoja dieťaťa v Trnave. Zaujíma ju aj preto, že napomáha dieťaťu rozvíjať nielen jeho kognitívny a psychomotorický potenciál,ale dieťa vedie aj k uvedomovaniu si svojej kompetencie a sebauvedomenia. Oceňuje to, že v Play Wisely® sa pracuje prostredníctvom hry, ktorá je  prirodzenou súčasťou učenia dieťaťa a jazykom ako sa dorozumieva a spoznáva tento svet. Kedže si uvedomuje, že pri práci s dieťaťom je dôležitá spolupráca s rodičom vzdelávala sa v rôznych výcvikoch, ktoré sú zamerané na dospelých - koučing, mediácia, humanisticky orientované poradenstvo a jeho adaptácia na deti - nedirektívna terapia hrou.