top of page

PEZINOK - podmienky programu Play Wisely®

Hopa, o.z., 
Dona Sandtnera 6177/31, 902 01 Pezinok 
IČO: 54317827
IBAN: SK30 0900 0000 0051 8918 1206
Telefón: 0910 553 256
Email: pezinok@mudrehranie.sk 
Sme veľmi radi, že ste sa rozhodli prihlásiť do programu v Play Wisely Club Pezinok! 


Pravidlá pre účastníkov programu v Play Wisely Club Pezinok

                   
Prihlásenie do programu a záväzná rezervácia termínu lekcie
Záujemca sa prihlasuje do programu registráciou v rezervačnom systéme Play Wisely na

www.mudrehranie.sk/rozvrh-pezinok, vyplnením a podpisom prihlášky a zaplatením poplatku za vybraný balíček lekcií prevodom na bankový účet: IBAN: SK30 0900 0000 0051 8918 1206.

Do poznámky k platbe prosím vždy uveďte celé meno dieťaťa. Rezervácia termínu lekcie v online rozvrhu je možná iba po registrácii a úhrade poplatku za lekcie.

Ospravedlňovanie lekcií
Účastník programu má nárok na náhradu 4 vymeškaných lekcií v rámci každého zakúpeného balíčka 10+2 lekcií (12 týždnov), avšak za podmienky, že sa riadne a včas z lekcie odhlási spôsobom uvedeným nižšie.

V prípade, ak účastník programu nemôže absolvovať lekciu, je povinný svoju účasť zrušiť najneskôr 12 hodín pred začiatkom lekcie, a to v online rozvrhu na www.mudrehranie.sk/rozvrh-pezinok. Ak tak účastník neurobí, je lekcia považovaná za uskutočnenú, pričom účastník programu nemá právo na jej náhradu. Ústne oznámenie neprítomnosti nie je dostatočné. Za riadne a včas zrušenú lekciu získa klient náhradný vstup, ktorý si v priebehu platnosti balíčka lekcií sám rezervuje ako náhradnú lekciu v rozvrhu lekcií. Rezervovaný termín náhradnej lekcie nie je možné opätovne ospravedlniť/zrušiť.

V prípade nutnej potreby je možné program Play Wisely na základe písomného odôvodnenia zaslaného na email uvedený v hlavičke prihlášky prerušiť minimálne na 3 týždne. Odôvodnenie, navrhovaný dátum prerušenia programu a požadovanú dobu prerušenia je klient povinný zaslať minimálne 7 dní pred navrhovaným dátumom prerušenia. V prípade prerušenia na viac ako 3 týždne si prevádzkovateľ vyhradzuje právo na zmenu termínu lekcií aj lektora lekcií. 

Platnosť lekcií balíčkov Play Wisely, ako aj darčekových poukážok je 6 mesiacov od dátumu platby.

Účastník má nárok na vrátenie poplatku za balíček lekcií alebo jeho pomernej časti v prípade, ak nemohol z preukázateľne závažných dôvodov alebo z dôvodov na strane poskytovateľa absolvovať zaplatené lekcie alebo ich časť. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu termínu konania lekcie, ako aj lektora Play Wisely. Zmena termínu lekcie či lektora nie je dôvodom na vrátenie poplatku za lekcie. V prípade storna balíčka sú automaticky stornované aj 2 bonusové lekcie, ktoré boli k balíčku pridané zadarmo.

Výnimočná situácia
V období zlej epidemiologickej situácie je klient oprávnený zrušiť lekciu do 8:00 v deň konania lekcie na telefónnom čísle uvedenom v hlavičke prihlášky. V takom prípade klient dostane ako náhradu 1 online lekciu. V prǐpade nariadeného zatvorenia prevádzky kvôli pandémií si prevádzkovateľ vyhradzuje právo lekcie vykonať online, a to nasledovne: 

 • 1 individuálna lekcia = 2 online lekcie, 1 lekcia vo dvojici = 1 online lekcia.

Prevádzkovateľ programu si vyhradzuje možnosť upraviť podmienky programu s ohľadom na maximálnu bezpečnosť klientov, ako napr. povinnosť nosenia rúška v centre, dezinfekcia rúk a obmedzenie vstupu osôb, ktoré prišli do kontaktu s COVID-19 pozitívnou osobou, resp. majú príznaky akútneho respiračného ochorenia alebo cestovateľskú anamnézu.

Lekcie v skupine detí


V prípade, ak klient trikrát odmietne partnera do skupiny alebo zmenu termínu lekcie, prevádzkovateľ programu si vyhradzuje právo požiadať klienta o doplatok za individuálne lekcie alebo adekvátne znížiť počet lekcií v rámci zakúpeného balíčka.

Zodpovednosť za dieťa
Počas celej lekcie za dieťa a jeho bezpečnosť zodpovedá rodič. Dieťa môže lekcie navštevovať len so zákonným zástupcom alebo v doprovode dospelej osoby zákonným zástupcom poverenej, ktorá je poučená a oboznámená s obsahom podmienok programu Play Wisely. Retiazky, náramky a iné ozdoby u detí na lekcií výrazne neodporúčame. Počas lekcie nie je možné konzumovať jedlo. Prosíme Vás, skontrolujte pred lekciou, či vaše dieťa nežuje žuvačku alebo iné jedlo. Ak má dieťa účastníka programu akékoľvek zdravotné ťažkosti, je účastník povinný sa o vhodnosti programu poradiť s lekárom.

Praktické inštrukcie pre rodičov:
Pre príjemný a bezpečný priebeh lekcií prosím dodržujte nižšie uvedené pravidlá. Dodržiavanie pravidiel zaistí bezpečnosť Vášho dieťaťa a aj ostatných návštevníkov.

 • Oblečte deti pohodlne, športovo. Ak je to možné, nechajte deti naboso alebo v protišmykových ponožkách - pre lepšie vnímanie povrchov pri lezení, chôdzi a lepšie hľadanie rovnováhy.

 • Odporúčame prísť aspoň 10 minút pred začatím lekcie, aby sa dieťa stihlo vyzuť, vycikať, prípadne sa aklimatizovať

 • Prosíme Vás, počkajte na vyzvanie lektorky na vstup do miestnosti, kde lekcie prebiehajú. Lekcia trvá 30 minút a začína sa v čase uvedenom pri rezervácii, neskorší príchod nemá vplyv na predlžovanie lekcie.

 • Pri fyzických aktivitách buďte dieťaťu vždy nablízku a pri každom pohybe ho istite. Nikdy nenechávajte dieťa v miestnosti bez dozoru. Rodič nesie plnú zodpovednosť za dieťa po celú dobu lekcie, resp. prítomnosti v centre. 

 • Kartová časť lekcie prebieha v sede. Poprosíme Vás, aby ste si dieťa posadili na svoje kolená, vaša spolupráca počas lekcie bude nevyhnutná. Ak dieťa počas kartovej časti nespolupracuje, prosíme, pokúste sa ho udržať v sede, či na vašom lone a zaujať jeho pozornosť.

 • Niektoré deti potrebujú čas na pozorovanie - väčšinou 1-3 lekcie. Je to úplne bežné, dieťa sa čoskoro aklimatizuje v novom prostredí. Pamätajte, že dieťa sa učí, aj keď iba pozoruje. Deti nemusia robiť všetky aktivity, ale vždy musí byť vo Vašej blízkosti a pod Vašim dohľadom.

 • Play Wisely® je program náročný na sústredenie, ak sa Vaše dieťa neadaptuje na štruktúru lekcií do niekoľkých týždňov, poraďte sa s lektorkou na ďalšom postupe.

 • Cvičebné náradie je prispôsobené deťom a ich váhe. Prosíme, nevstupujte a nesadajte na cvičebné bloky.


Čestné prehlásenie
Čestne prehlasujem, že nie som si vedomý/á akejkoľvek prekážky z hľadiska zdravotného stavu môjho dieťaťa, ktorá by bránila navštevovať lekcie Play Wisely a zaväzujem sa chodiť do programu s dieťaťom len v dobrom zdravotnom stave. Prehlasujem, že plne nesiem zodpovednosť za bezpečnosť a zdravie svojho dieťaťa.

COVID-19
Čestne vyhlasujem, že budem informovať o zdravotnom stave môjho dieťaťa v súlade s opatreniami a nariadeniami vyplývajúcimi z aktuálnej epidemiologickej situácie a rešpektovať aktuálne opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 vrátane aktuálneho zoznamu rizikových krajín a cestovatelskej anamnézy.

Som si vedomý (á) právnych následkov nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý (á), že by som sa dopustil (a) priestupku podľa §56 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Informácia o ochrane osobných údajov
Tieto zásady sú v súlade s účinnou legislatívou, ktorou je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov Nariadenie“) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov („Zákon“).

Vaše osobné údaje sú spracúvané prevádzkovateľom uvedeným v hlavičke.

 

Aké kategórie osobných údajov o vás zhromažďujeme?


Informácie, ktoré o vás spracúvame, je možné rozčleniť nasledovne:

 • informácie poskytované pri poskytovaní našich služieb a predaji tovarov – meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, email, platobné informácie

 • informácie poskytované pri účasti na našich aktivitách, ak sa rozhodnete na nich zúčastniť

 • informácie súvisiace s vašimi podnetmi, upozorneniami, sťažnosťami, žiadosťami

 • informácie o vašej interakcii s nami, informácie potrebné na vytvorenie účtu u prevádzkovateľa 

 • technické údaje používaných zariadení a nastavenia, napríklad IP adresa, nastavenia prehliadača, operačný systém, platforma, cookies 

 

Nespracúvame osobitnú kategóriu osobných údajov (sú to osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových organizáciách, genetické/biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia/sexuálneho života/sexuálnej orientácie.
 
Na aký účel alebo prečo spracúvame vaše osobné údaje?

Na akom právnom základe spracúvame osobné údaje?


Spracúvanie vašich osobných údajov je zákonné, ak sa uskutočňuje na niektorom z právnych základov. V prevažnej miere spracúvame vaše osobné údaje na právnom základe plnenia zmluvy, ktorú ste akceptáciou našich podmienok s nami uzatvorili. V niektorých prípadoch spracúvame vaše osobné údaje na plnenie našich zákonných povinností, na základe vami udeleného súhlasu, resp. v súlade s oprávneným záujmom prevádzkovateľa. 
Vaše osobné údaje spracúvame na nasledovné účely a na týchto právnych základoch:

ÚČEL: Predaj našich tovarov a služieb; PRÁVNY ZÁKLAD: plnenie zmluvy
V prípade, ak nám poskytujete vaše údaje (alebo sú nám treťou osobou poskytované vaše osobné údaje) na účely poskytovania našich služieb, resp. predaja našich tovarov, pôjde o spracúvanie na právnom základe plnenia zmluvy o poskytnutí služby alebo plnenia inej inominátnej zmluvy. Akceptáciou našich podmienok upravujúcich poskytovanie vami zvolenej služby, resp. dodanie tovaru dochádza teda medzi nami k uzavretiu zmluvy. Keďže právnym základom spracúvania osobných údajov na tento účel je plnenie zmluvy, prevádzkovateľ nepotrebuje od vás osobitný súhlas so spracúvaním osobných údajov na uvedený účel. Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná osobné údaje poskytnúť, v opačnom prípade nemôže dôjsť k uzavretiu zmluvy. Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Spracúvané osobné údaje sa nepoužívajú na automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
   
ÚČELY: Personalistika/odvody do Sociálnej poisťovne/zdravotnej poisťovne/účtovné & daňové doklady/agenda dotknutých osôb/oznamovanie protispoločenskej činnosti; PRÁVNY ZÁKLAD: plnenie zákonných povinností
V určitých prípadoch sme povinní uchovávať určité osobné údaje na vyššie uvedené účely na plnenie našich zákonných povinností (napr. zákon o účtovníctve, predpisy práva sociálneho zabezpečenia a pod.). Na vyššie uvedené účely spracúvame osobné údaje na právnom základe plnenia zákonných povinností, a teda prevádzkovateľ nepotrebuje od vás osobitný súhlas so spracúvaním osobných údajov na uvedené účely. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná osobné údaje poskytnúť, v opačnom prípade nie je možné riadne plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Spracúvané osobné údaje sa nepoužívajú na automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.

ÚČEL: Komunikácia s obchodnými partnermi; PRÁVNY ZÁKLAD: oprávnený záujem prevádzkovateľa
V niektorých prípadoch prevádzkovateľ spracúva osobné údaje fyzických osôb, ktoré sú v postavení napríklad štatutár obchodného partnera prevádzkovateľa, zamestnanec obchodného partnera a pod. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je v tomto prípade spracúvanie osobných údajom za účelom lepšej a efektívnejšej obchodnej komunikácie. Keďže právnym základom spracúvania osobných údajov na tento účel je oprávnený záujem, prevádzkovateľ nepotrebuje od vás osobitný súhlas so spracúvaním osobných údajov na uvedený účel. Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Spracúvané osobné údaje sa nepoužívajú na automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.

ÚČEL: Marketingové aktivity; PRÁVNY ZÁKLAD: súhlas dotknutej osoby
Radi by sme vás informovali o našich aktivitách Môžete nám udeliť súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely zasielania informácií o našich marketingových aktivitách, a to na dobu neurčitú. Udelením súhlasu potvrdzujete, že ste ako dotknutá osoba súhlas udelili dobrovoľne. Máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať, a to zaslaním emailu na náš email alebo písomne doručením odvolania súhlasu prevádzkovateľovi. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním. Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Spracúvané osobné údaje sa nepoužívajú na automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.

Komu vaše osobné údaje poskytujeme alebo sprístupňujeme?
Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté ďalším príjemcom, a to či už v postavení samostatného prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. Ako prevádzkovateľ dohliadame na to, aby sprostredkovatelia poskytovali vysoký štandard ochrany osobných údajov. 

Vaše osobné údaje môžu byť v rámci ich spracúvania nasledovným kategóriám príjemcov: dodávateľ softvéru, externý audítor/účtovník, advokátska kancelária, orgány verejnej moci, subjekty, povinnosť poskytnutia ktorým vyplýva prevádzkovateľovi priamo zo zákona, obchodní partneri, poskytovatelia analytických služieb a prevádzkovatelia vyhľadávačov, ktorí nám pomáhajú optimalizovať našu webovú stránku
 
Ako dlho budú vaše osobné údaje spracúvané?          
Spracúvanie vašich osobných údajov prebieha v súlade so zákonnými požiadavkami, čo znamená, že osobné údaje neuchovávame dlhšie, ako je nevyhnutné na účel spracúvania. Dĺžka doby spracúvania osobných údajov závisí aj na právnom základe ich spracúvania.

Ak vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe plnenia zmluvy, vaše osobné údaje spracúvame po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami. Ak dôjde k ukončeniu zmluvného vzťahu, ďalšie spracúvanie osobných údajov je možné na inom právnom základe (napr. na plnenie zákonnej povinnosti – vedenie účtovníctva). Ak vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe plnenia zákonných povinností, vaše osobné údaje spracúvame po dobu, ktorú určujú právne predpisy. Ak vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe oprávnený záujem prevádzkovateľa, vaše osobné údaje spracúvame po dobu trvania tohto oprávneného záujmu. Ak vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe  súhlasu, vaše osobné údaje spracúvame po dobu, na ktorú ste nám súhlas so spracúvaním osobných údajov udelili prípadne po dobu platnosti účelu spracúvania. 

Aké máte práva ako dotknutá osoba?
Vy ako dotknutá osoba máte právo od prevádzkovateľa požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa vás týkajú, ako aj opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania týchto údajov. Ako dotknutá osoba máte súčasne právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú a právo na prenosnosť týchto údajov. Ak sú vaše žiadosti ako dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, môže prevádzkovateľ požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

Ak sa vy ako dotknutá osoba domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, je v rozpore s Nariadením, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Pokiaľ spracúvame vaše osobné údaje na právnom základe súhlas dotknutej osoby, máte právo kedykoľvek odvolať tento súhlas a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním. Ak ako dotknutá osoba nemáte spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, vaše práva môže uplatniť váš zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby, ktorá nežije, môže uplatniť blízka osoba.

Ako nás môžete kontaktovať?
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov na emailovej adrese pezinok@mudrehranie.sk.

bottom of page