top of page

Naša terapeutka

playwisely_.jpg

Patrícia

V roku 2019 vyštudovala jednoodborové štúdium psychológie na Paneurópskej vysokej
škole v Bratislave. Počas vysokoškolského štúdia absolvovala odbornú psychologickú
prax vo fakultnej nemocnici na oddelení psychiatrie v Trenčíne. Praxovala v rodinnom
centre Klbko, kde sa zúčastňovala denného programu a Montessori herničiek. Pracovala aj v detských táboroch a školách v prírode po Slovensku.

V roku 2018 pracovala v súkromnej materskej škôlke Veselý vláčik, kde pracovala ako učiteľka a psychologička zároveň. "V materskej škôlke, som si uvedomovala a navnimávala deti, ako sa hrajú, ako komunikujú s akými ťažkosťami prichádzajú rodičia a deti a začala si uvedomovať že prirodzená detská hra lieči deti." 2019 som začala pracovať na Klinike detskej psychiatrie v Národnom ústave detských chorôb, kde som sa mala možnosť stretnúť sa s celou škálou duševných chorôb u detí od depresie, OCD, anorexie, bulímie, poruchami správania, pokusmi o suicídium. Praxovala som pod supervíziu a mala možnosť vidieť a vyskúšať si celú škálu diagnostických nástrojov a taktiež vedenie rozhovoru rodičov a detí.

Od roku 2020 pracujem ako detská psychologička v Centre poradenstva a prevencie
v Petržalke na oddelení poradenstva a diagnostiky pre deti od 3-18 rokov. Primárne sa
venujem diagnostike vývinových porúch učenia, diagnostike nadania, porúch pozornosti
v spolupráci so špeciálnym pedagógom a pedopsychiatrom. Taktiež sa venujem, skupinovej
a individuálnej diagnostike profesionálnej orientácie u žiakov základných a stredných škôl.
V rámci svojej práce poradensky vediem detí, rodičov, výchovných a kariérových poradcov
vybraných stredných a základných škôl. Realizujem rôzne preventívne programy ako
Duševné zdravie, Prvý pohľad na voľbu strednej školy a ďalšie iné.

V roku 2022 som sa zúčastnila celoslovenského výskumu porozumenie reči u detí od 4-6
rokov, kedy som testovala deti v Bratislavskom kraji a pracovala na overení a vytvorení novej
diagnostickej metódy. Od roku 2022 som začala pracovať aj ako PlayWisely lektorka- stimulačný program pre deti od 4 mesiacov do 4 rokov, kde sa ale rada venujem primárne detičkám s nerovnomerným vývinom, podozreniu na poruchu autistického spektra, deťom s downovým syndrómom atď. Taktiež som sa venovala liečebno-pedagogickým stimulácia u detí s nerovnomerným vývinom a zdravotným znevýhodnením formou Montessori terapie hrou.
V rámci svojej praxe absolvujem rôzne aktualizačné vzdelávania na rôzne témy, taktiež som
absolvovala 2 ročné vzdelávanie v rámci kariérovej a profesionálnej orientácie žiakov pod
vedením Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.

Od mojej prvej práci v materskej škôlke kde som mala možnosť pracovať s detičkami od 2
rokov a snažiť sa ich pochopiť, som si uvedomila že deti sú v dnešnej dobe denno denne
vystavované očakávaniami a rôznymi konfrontáciami či už zo strany rodičov alebo vonkajším
okolím. Neustále sú kladené nároky na dieťa čo by malo- nemalo vedieť, porovnávanie sa
s rovesníkmi, absolvovanie nespočetne množstvo krúžkov. A pribúdajúcim sa stále vyšším
a vyšším nárokom na dieťa sa do úzadia dostávajú detské emócie, aktuálne prežívanie a ako
keby chýbala radosť z bežnej hry s autíčkom/bábikou. A práve detské prežívanie, naplnenie
detskej potreby je najdôležitejší pre zdravý detský psychický vývin, ktorý by mal stať na
prvom mieste.

Aktuálne absolvovala dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Terapii hrou v Inštitúte rodinnej
terapii v Martine."

bottom of page