top of page

Podmienky terapií hrou

Sme veľmi radi, že ste sa rozhodli prihlásiť na Terapie hrou!
Pre efektívny štart Vášho dieťatka odporúčame prísť na vstupnú konzultáciu, od ktorej sa môže naša spoločná práca začať odvíjať. 
 
O terapiach

Terapia hrou je metóda vhodná pre deti vo veku približne od 2,5 do 11 rokov. Vychádza z princípov terapie zameranej na človeka (PCA), pričom sa kladie dôraz na vzťah medzi dieťaťom a terapeutom. Terapeut vytvára počas terapie pocit bezpečia, dôvery, prijatia, rešpektu a stability. Terapia hrou sa spravidla realizuje v herni, raz týždenne, trvá 45 minút a celý proces je vedený hrovým terapeutom bez prítomnosti rodiča, ktorý po celú dobu čaká v čakárni. Odporúčaná minimálna dĺžka terapie je 12 - 15 stretnutí, ktorá sa môže meniť v závislosti od potrieb konkrétneho dieťaťa a rodiča. Rodič je priebežne po 5 stretnutiach s dieťaťom poradensky vedený a usmernený v rámci konzultácie. Sú mu poskytnuté odporúčania vyplývajúce z procesu terapie hrou.

 

Podmienky Terapie hrou

Terapia prebieha v týždenných intervaloch. Je potrebných minimálne 12 terapeutických stretnutí.

Priebeh Terapie hrou:

 • vstupná konzultácia: terapeutka a rodič / zákonný zástupca

 • 5 terapií hrou terapeuta s dieťaťom

 • konzultácia s rodičom 

 • 4 terapie hrou

 • konzultácia: s rodičom 

 • 10. terapia hrou

 • záverečné sedenie:

 

Prihlásenie do programu a záväzná rezervácia termínu lekcie
Záujemca sa prihlasuje do programu registráciou v rezervačnom systéme na www.mudrehranie.sk/rozvrh, vyplnením a podpisom prihlášky a zaplatením poplatku za prvú konzultáciu s terapeutkou prevodom na bankový účet vedený vo Fio Banka a.s., IBAN: SK09 8330 0000 0025 0085 3252. Do poznámky prosím uveďte celé meno dieťatka + terapia hrou

Zrušenie terapie/konzultácie:
Zrušenie termínu konzultácie/terapie je možné najneskôr 12 hodín pred termínom terapie/konzultácie. Ak je zrušenie terapie/konzultácie nahlásené po tomto termíne, terapia/konzultácia prepadá bez nároku na vrátenie poplatku.

Ospravedlňovanie terapií a náhrady
Účastník programu má nárok na náhradu 2 včas ospravedlnené vymeškané terapie v rámci každého zakúpeného balíčka terapií. V prípade, ak účastník programu nemôže absolvovať terapiu, je povinný svoju účasť zrušiť najneskôr 12 hodín pred začiatkom terapie a to v online rozvrhu na www.mudrehranie.sk/rozvrh. Ak tak účastník neurobí, je terapia považovaná za uskutočnenú, pričom účastník programu nemá právo na náhradu za včas neospravedlnenú terapiu. Ústne oznámenie neprítomnosti nie je dostatočné! Za riadne ospravedlnenú terapiu získa klient náhradnú. Termín náhradnej terapie si klient sám rezervuje v 
rezervačnom systéme v priebehu platnosti príslušného balíčka. Rezervovaný termín náhradnej terapie nie je možné opätovne ospravedlniť.

V prípade neočakávanej situácie je možné terapiu na základe písomnej žiadosti prerušit na minimálne 4 týždne, ak je prevádzkovateľ o takéto prerušenie písomne požiadaný minimálne 7 dní vopred. Platnosť balíčka terapií je 4 mesiace od dátumu platby.

Účastník má nárok na vrátenie poplatku za balíček terapií alebo jeho pomernej časti v prípade, ak nemohol z preukázateľne závažných dôvodov, alebo zavinením zo strany poskytovateľa, absolvovať zaplatené terapie, alebo ich časť. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny času konania terapie, ako i terapeuta. Zmena termínu terapie či terapeuta nieje dôvodom na vrátenie poplatku za terapie!
​​​
Ochrana osobných údajov
Svojím podpisom dáva prihlasovateľ súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) v platnom znení poskytnutých Montessori hranie o.z., (IČO: 42448794) dobrovoľne pre účasť na poskytovaných aktivitách, a to nasledovných osobných údajov: meno a priezvisko rodičov, adresa bydliska rodičov, telefónny a emailový kontakt rodičov, meno a priezvisko dieťaťa, pohlavie dieťaťa a dátum narodenia dieťaťa za účelom vedenia databázy účastníkov programu prevádzkovateľom.
Súhlas je možné kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu doručeného prevádzkovateľovi odvolať, odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia písomného odvolania súhlasu prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje účastníkov počas trvania programu a 2 roky od ukončenia programu, resp. až kým účastník neodvolá svoj súhlas podľa predchádzajúcej vety, podľa toho, čo nastane skôr. Prevádzkovateľ má právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu alebo blokovanie osobných údajov a ďalšie uvedené v § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súlade s  nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákona“) týmto udeľujem subjektu Montessori hranie, o.z.., IČO: 42448794 ďalej len „prevádzkovateľ“), súhlas, aby  spracovával tieto osobné údaje: 

 • rodiča, meno a priezvisko dieťaťa, dátum narodenia dieťaťa, bydlisko rodiča, e-mailmeno a priezvisko 
  rodiča, telefónne číslo rodiča; podobizeň dieťaťa (fotografia, videozáznam – t.j. 
  obrazový alebo obrazovo - zvukový záznam dieťaťa), a to na nasledovné účely:

 • vedenie databázy klientov,

 • zasielanie informácií o zmenách lekcií a organizácii kurzu;

 • zverejňovanie fotografií na webovej stránke www.MUDREHRANIE.sk, alebo sociálnych sieťach Facebook, Instagram s cieľom prezentovať kvalitu práce.

Tento súhlas je udelený na dobu jedného roka po skončení účasti dieťaťa v zakúpenom balíčku terapií, a to za účelom vysporiadania práv a povinností vzniknutých z tohto právneho vzťahu, s tým, že rodič dieťaťa môže kedykoľvek písomne na adrese prevádzkovateľa požiadať o ukončenie spracovania uvedených údajov, okrem údajov, ktoré prevádzkovateľ musí spracovávať zo zákonných dôvodov po nevyhnutne potrebný čas, prípadne za účelom plnenia povinností prevádzkovateľa alebo príjemcu osobných údajov.
Kto je správca?
Sme Mudre hranie o.z.,, IČO: 44428794, ktoré prevádzkuje webovú stránku www.mudrehranie.sk. Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, t.j. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané, za akým účelom, po akú dobu a vyberáme prípadne ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať. Súhlas môžem vziať kedykoľvek späť, a to zaslaním e-mailu alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti:

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré boli spracúvané prevádzkovateľom pred odvolaním súhlasu, na základe predtým udeleného súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sú po Vašom odvolaní súhlasu spracúvané na základe iných podmienok/právnych základov spracúvania Vašich osobných údajov ako bol Váš súhlas so spracovaním osobných údajov. Spracovanie osobných údajov je vykonávané výlučne prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ prehlasuje, že Vaše osobné údaje (t.j. osobné údaje rodičov a detí) nebudú zneužité ani poskytnuté žiadnym iným spoločnostiam okrem sprostredkovateľov, s ktorými má prevádzkovateľ uzavreté príslušné zmluvy, a ktorí poskytujú dostatočné záruky na zákonné spracúvanie osobných údajov. Prevádzkovateľ prehlasuje, že Vaše osobné údaje bude uchovávať a spracovávať v súlade s Nariadením a Zákonom. Prevádzkovateľ prehlasuje, že

Vaše osobné údaje sú dôverné a spracúvané primárne pre účel naplnenia povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z tejto prihlášky. Prevádzkovateľ prehlasuje, že osobné údaje môžu byť prípadne spracovávané aj ďalšími osobami, a to:

 • lektori,

 • poskytovatelia a subjekty spolupracujúce so správcom.

 

Súčasne beriete na vedomie, že podľa Nariadenia a zákona máte právo:

 • požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú,

 • na opravu osobných údajov

 • na vymazanie osobných údajov (právo na zabudnutie),

 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

 • namietať spracúvanie osobných údajov,

 • na prenosnosť osobných údajov,

 • kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov,

 

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovávaním osobných údajov máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Všetky žiadosti, sťažnosti a podnety môžete zasielať na email: info@mudrehranie.sk,. Osobné údaje prevádzkovateľ nezamýšľa prenášať do tretích krajín. V prípade poskytnutia len čiastočného súhlasu so spracovávaním osobných údajov, t.j. pokiaľ nebude poskytnutý súhlas so všetkými účelmi spracovania osobných údajov, môže byť objednaná služba plnená len v rozsahu, ktorý umožňujú poskytnuté údaje.
 

Cookies
Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenáme vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby. Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané iba na základe vášho súhlasu. Naše webové stránky
si ale môžete prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

 

Mlčanlivosť
Dovoľujeme si vás uistiť, že my i spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajov a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť trvá i po skončení záväzkov s vami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

bottom of page